იფიქრე გლობალურად, დაიკავე შენი ადგილი გერმანიის ბაზარზე

გერმანია, მსოფლიოში ეკონომიკურად  მეოთხე უმძლავრესი სახელმწიფოა.იგი არის მიზიდულობის ცენტრი მეწარმეებისთვის,რომლებსაც სურთ შექმნან კომპანიები და გააფართოვონ თავიანთი ბიზნეს ქსელები მთელი მსოფლიოდან,რადგან ის ევროკავშირის ცენტრალური ქვეყანაა,თავისი სტაბილური საინვესტიციო კლიმატით.გერმანიის ბაზარზე გლობალურ შესაზლებლობებს ეძებს ბიზნესის რამდენიმე გზა.ეს არის ახალი კომპანიის შექმნა,არსებულის ყიდვა ან ფილიალის გახსნა.

კომპანიების სახეები გერმანიაში

გერმანიაში კომპანიის ტიპის მრავალი განსხვავებული ფორმა არსებობს.ისინი იყოფიან 2 ძირითად ნაწილად:

1)კაპიტალური კომპანიები.

2)პარტნიორული კომპანიები.

მოდით ავხნათ დეტალურად.

კაპიტალური კომპანიები

გერმანიაში 3 სახეობის კაპიტალური კომპანია არსებობს:

1)AG (Aktiengesellschaft, საჯარო კომპანია)

2)Gmbh (Gesselschaft  mit beschrankter haftung,შეზრუდული პასუხისმგებლობის კომპანია)

3)UG (Unternehmensgesellschaft,მცირე პასუხისმგებლობის კომპანია).

კაპიტალური კპმპანიების ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ის,რომ აქციონერები არ იღებენ პასუხისმგებლობას კომპანიის ვალებზე საკუთარი აქტივებით.როდესაც კომპანია გადახდისუუნაროა,კომპანიის დავალიანება შემოიფარგლება კომპანიის აქტივებით და არ არის მიმარტული პარტნიორების პირადი აქტივებისკენ.კომპანიას ყავს იურისტი,შეუძლია სესხის აღება,სესხის გაცემა,სასამართლოში ჩივილი,აუქციონერებისგან დამოუკიდებლად საკუთრების შეძენა.

გავეცნოთ კომპანიებს უფრო ღრმად

1)AG – საჯარო კომპანია

 ეს არის კაპიტალის ყველაზე დიდი ტიპი და ამ ტიპის კომპანიასთან ერთად შეგიძლიათ გაავრცელოთ თქვენი წილი აქციები საფონდო ბირჟაზე.AG სტრუქტურის მქონე კომპანიის ფლობა ნიშნავს ინსტიტუციონალიზმისა და პროფესიონალიზმის ძლიერ აღქმას.სააქციო კაპიტალი არის მინიმუმ 50,000 ევროა და იყოფა ინდივიდუალურ აქციებად. ასე რომ, პარტნიორები შეიძლება ადვილად შეიცვალოს კონტრაქტით ყოველგვარი მაღალი ხარჯებისა და ბიუროკრატიული ტვირთის გარეშე.ამ ტიპის კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურა დეტალურად რეგულირდება კანონით და  რადგან არსებობს გვერდიგვერდ მომუშავე სამი ორგანო: (აღმასრულებელი საბჭო, სამეთვალყურეო საბჭო და გენერალური საბჭო),  AG– ის

ორგანიზაციული სტრუქტურა ძალზედ ინსტიტუციურია.


2) Gmbh. შეზღუდული შესაძლებლობების კომპანია

Gmbh  ყველაზე სასურველი კომპანიაა.გერმანიაში მილიონზე მეტი  Gmbh კომპანია არსებობს.მინიმუმი კაპიტალი 25.000,00 ევროა. ერთ Gmbh-ში 2 მთავარი ორგანო არსებობს:

1)გარე წარმომადგენლობაზე პასუხისმგებელი გენერალური დირექტორი.  

2)გენერალური საბჭო,სადაც აქციონერები იღებენ გადაწყვეტილებებს.

საკონტროლო კომიტეტის არსებობა ნებაყოფლობითია,მაგრამ თუ კომპანიას 500 მეტი თანამშრომელი ყავს,მაშინ კანონით სავალდებულოა.მხოლოდ 1 პიროვნებას შეუძლია კომპანიის დაარსება და ამავე დროს,შეუძლია იყოს კომპანიის გენერალური დირექტორი.


3)UG მცირე პასუხისმგებლობის კომპანია

Gmbh-სგან განსხვავებით,მინიმალური კაპიტალი მხოლოდ 1 ევროა.ამ ტიპის კომპანიების წყალობით, Gmbh-ს მსგავსი კომპანიის დაარსებისთვის არასაკმარისი კაპიტალის მქონე მეწარმეეები, UG კომპანიის დაარსების შესაძლებლობა ეძლევათ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ როდესაც წლიური ბრუნვის 25% აღწევს 25,000.00 ევროს, UG შეიძლება გადაკეთდეს GmbH- თ. ამ თვალსაზრისით, ის გთავაზობთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიის შექმნის უპირატესობას მაღალი კაპიტალის გარეშე.

frankfurt

პარტნიორი კომპანიები

მთავარი განსხვავება კაპიტალურ კომპანიებსა და პარტნიორულ კომპანიებში ის არის,რომ აქციონერებს ეკისრებათ შეუზღუდავი პასუხისმგებლობა მათ პირად აქტივებზე.ამ ტიპის კომპანიის დაარსებისათვის მინიმალური კაპიტალი არ მოითხოვება.გაედა ამისა,კომპანიის წლიური გადასახადი თუ შეადგენს 24,500,00 ევრომდე,ფასდაკლების უპირატესობა ხელმისაწვდომია.პარტნიორობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს მინიმუმ ორ ან მეტ პირთან ან იურიდიულ პირთან ერთად.

გერმანიაში 3 ტიპის საპარტნიორო კომპანია არსებობს.ესენია:

GBR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ჩვეულებრივი პარტნიორობა.

OHG (Offene Handelsgesellschaft, სავაჭრო კომპანია
KG (Kommanditgesellschaft ,კომანდიტური კომპანია.

ახლა გავეცნოთ მათ უფრო ახლოდან.

1) GBR- ჩვეულებრივი პარტნიორობა

ეს არის პარტნიორობის უმარტივესი გზა. ეს უზრუნველყოფს თვითდასაქმებაზე მარტივ გადასვლას. კომპანიის საქმიანობა ხორციელდება ძირითადი ხელშეკრულების შედგენით.GbR– სთვის ძალიან ადვილია ორგანიზაციის მართვა, რადგან აქციონერები საკმაოდ მოქნილები არიან სადამფუძნებლო სტატიების შეცვლაში და კომპანიას, როგორც მათ სურთ ისე შექმნიან.ასეთი ცვლილებების სამართლებრივი მოთხოვნები მინიმალურია. გარდა ამისა, კომპანიას არ აქვს სპეციალური სახელწოდება,კომპანიის სახელწოდებაში უნდა მიეთითოს აქციონერების  სახელები და გვარები. რადგან  GBR  ერთგვარი მცირე ბიზნესია, მას არ შეუძლია 500,000.00 ევროზე მეტი გაყიდვის წარმოება. ამ ლიმიტის გადაჭარბების შემდეგ, კომპანიის სამართლებრივი ფორმა უნდა შეიცვალოს. ყველაზე სასურველი ტიპით OHG.

2) OHG-სავაჭრო კომპანია

OHG- ის მთავარი ხელშეკრულება ნოტარიულად  უნდა იყოს დამოწმებული და კომპანია უნდა დარეგისტრირდეს კომერციულ რეესტრში. ეს, თავის მხრივ, ზრდის ადვოკატირებისა და ნოტარიუსის ხარჯებს. საბუღალტრო სისტემა უნდა იყოს უფრო სრულყოფილი, ვიდრე GBR. კომერციულ რეესტრში რეგისტრაციის გამო დაწესებულება ექვემდებარება კორპორაციულ გადასახადს.

 

3)KG-კომანდიტური კომპანია 

ეს ძალიან მიმზიდველია მოვაჭრეებისთვის ,რომლებსაც სურთ კაპიტალის უზრუნველყოფა ან  აქციონერებისთვის, რომელთაც არ სურთ იყვნენ ინდივიდუალურად პასუხისმგებელი და რომელთაც არ სურთ გახდნენ დირექტორთა საბჭოს წევრები.არსებობს განსხვავება კომანდაციონისტსა (შეზღუდულ პარტნიორს) და კომპლემენტისტს (ზოგად პარტნიორს) შორის.კომპლემენტისტი არის კომპანიის გენერალური მენეჯერი და გარე წარმომადგენელი. კომანდიტი პასუხისმგებელია მხოლოდ საკუთარ შენატანზე და პასუხისმგებლობის ოდენობა განისაზღვრება ასოციაციის ხელშეკრულებით.საბოლოოდ, კომპლემენტის ტსაც ასევე აქვს შეზღუდული პასუხისმგებლობა და, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის Körpergesellschaft, კომპანიაში არავინ არის პირადად პასუხისმგებელი.

რა სახის კომპანია უნდა შევქმნა?

როგორც ზემოთ მოყვანილი დეტალური განმარტებებიდან ჩანს, გერმანიაში მრავალი სხვადასხვა ტიპის კომპანია არსებობს.გასაკეთებელი სამუშაოს ხასიათი, კაპიტალის ოდენობა, გაყიდვების სავარაუდო მოცულობა, საგადასახადო უპირატესობები ფასდება და კომპანიის ყველაზე შესაფერისი ტიპი გადაწყდება კარგი კონსულტაციით. შესაძლებელია ერთი ტიპის კომპანიიდან მეორეზე გადასვლა საჭიროების მიხედვით. რა თქმა უნდა, ამ გარდამავალ ოპერაციებში არის ადვოკატი, ნოტარიუსი და საკონსულტაციო საფასური.

almanya-11

გერმანიაში კომპანიის შექმნისთვის საჭირო მოთხოვნები

როგორ შევქმნათ გერმანიაში Gmbh

გერმანიაში 1 მილიონზე მეტი GmbH კაპიტალის კომპანიაა. ის არის ყველაზე გავრცელებული ტიპის კომპანია. იგი შეესაბამება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ტიპს თურქეთში.GmbH იქმნება კომპანიის ასოციაციის ხელშეკრულების კომერციულ რეესტრში რეგისტრაციით. აქციონერები იღებენ გადაწყვეტილებებს საერთო კრებაზე. დამფუძნებლმა ხელშეკრულებაში უნდა მიეთითოს აქციონერთა აქციების რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება. ნომინალური თანხა უნდა იყოს სრული ევრო, ამიტომ მინიმალური ნომინალური თანხა 1.00 ევროა. GmbH ასევე შეიძლება შექმნას ერთმა ადამიანმა. ერთზე მეტ აქციონერთან შექმნისას,ერთი ან ყველა პარტნიორი შეიძლება იყოს იურიდიული პირი.გერმანიაში კომპანიის დაარსება ხდება ნოტარიუსის თანდასწრებით. თუ შეუძლებელია კომპანიის აქციონერების გერმანიაში ჩამოსვლა,შესაძლებელია გარიგებების განხორციელება თურქეთში მე-3 პირზე მინდობილობის გაცემით.

 მთავარი ხელშეკრულების ნოტარიულად დამოწმების შემდეგ,წინა კომპანია (VorGmbH, GmbH i.G.) იურიდიულად ფუნქციონირებაშია.ამის შემდეგ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება კანონიერად არის დადგენილი Amtsgericht- ის კომერციულ რეესტრში (Handelsregister), სადაც მდებარეობს კომპანიის შტაბი.

კომპანიას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც იურიდიულად ნებადართულია. GmbH-ს მინიმალური სააქციო კაპიტალი 25,000.00 ევროა.. კომერციულ რეესტრში რეგისტრაციისთვის განაცხადის გაკეთებისას, კაპიტალის მინიმუმ ნახევარი უნდა გადაიხადოს ნაღდი ანგარიშსწორებით . კომპანიის რეგისტრაციის შემდეგ, მმართველმა დირექტორმა უნდა გააკეთოს განცხადება, რომ მინიმალური ჩვეულებრივი კაპიტალი გადახდილია.

კომპანიის შექმნისთვის საჭირო პროცედურებია:

 1. გადაწყვეტილება სამეწარმეო საზოგადოების საქმიანობის თემაზე
 2. კომპანიის მთავარი ხელშეკრულების მომზადება
 3. კომპანიის ხელშეკრულების ნოტარიულად დამოწმება
 4. კომპანიის საბანკო ანგარიშის გახსნა
 5. საწესდებო კაპიტალის გადახდა (სულ ცოტა ნახევრის)
 6. განცხადება კომერციულ რეესტრში ნოტარიუსის მეშვეობით
 7. ომერციული რეესტრის შემოწმების პროცედურა
 8. GmbH-ის კომერციულ რეესტრში რეგისტრაცია და რეგისტრაციის გამოცხადება
 9. ბიზნესის რეგისტრაცია.

როდესაც ამოქმედდება ნომინალური კაპიტალი და ასოციაციის ხელშეკრულება,ნოტარიუსის მხრიდან დამოწმდება, ნოტარიუსმა უნდა მიმართოს GmbH-ს კომერციულ რეესტრში რეგისტრაციას შემდეგი დოკუმენტებით:

 1. ნოტარიუსის მხრიდან დამტკიცებული და ნაფიცი თარჯიმანის მიერ,გერმანულად გადათარგმნილი,კომპანიის პარტნიორებისა და მენეჯერების პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა,მისამართის ინფორმაცია და საერთაშორისო პასპორტი
 2. კომპანიის სამეწარმეო მისამართი
 3. კომპანიის მთავარი ხელშეკრულება
 4. თუ სამეწარმეო საზოგადოების საქმიანობის სფერო არ ემთხვევა გენერალური მმართველის კომპეტენციებს, განცხადება გენერალური მმართველის ლეგიტიმურობის შესახებ
 5. გენერალური დირექტორის მიერ ხელმოწერილი აქციონერთა სია
 6. კაპიტალში შენატანის შემთხვევაში, დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ შენატანის ღირებულება ნომინალური თანხის ტოლია
 7. წვლილი აქციებში და გარანტია, რომ ისინი ახლა მთლიანად GmbH- ს ხელში არიან

გადასახადების ტიპები, რომლებზედაც GmbH კომპანიები პასუხისმგებელნი არიან, არის:

 • კორპორატიული გადასახადი (Körperschasteuer)
 • კომპანიისგან მოგების გატანის შემთხვევაში გადახდილი გადასახადი (Kapitalertragsteuer)
 • ვაჭრობის გადასახადი (Gewerbesteuer)
 • დამატებული ღირებულების გადასახადი (Umsatzsteuer)
 • უძრავი ქონების გადაცემის გადასახადი

როგორ შეიქმნას AG გერმანიაში?

GmbH-ს (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) შემდეგ, გერმანიაში ყველაზე გავრცელებული ტიპის კომპანიაა AG (Aktengesellschaft), ანუ სააქციო საზოგადოება.სააქციო საზოგადოება, ისევე როგორც სხვა კაპიტალის კომპანიები, შეიძლება შეიქმნას ერთი ან მეტი რეალური ან იურიდიული პირის მიერ.  როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო კომპანიებში, კომპანიის ასოციაციის სტატიები უნდა დამტკიცდეს ნოტარიუსის მიერ.

გერმანიის კანონმდებლობის თანახმად, სააქციო საზოგადოება უნდა შეიქმნას მინიმუმ 50,000 ევროს კაპიტალით და ეს კაპიტალი უნდა დაიყოს აქციებად. თითოეულ წილს უნდა ჰქონდეს მინიმალური ღირებულება 1 ევრო.


სააქციო საზოგადოების დაარსება ხდება შემდეგნაირად:

 • წინასწარი დამკვიდრების კონსორციუმი: იგი მოიცავს პროცესს კომპანიის ასოციაციის ხელშეკრულების ნოტარიულად დამოწმებამდე.
 • წინა კომპანია (Vor-AG): ნოტარიუსის მიერ კომპანიის მიერ გაერთიანების მუხლების ნოტარიულად დამოწმებასა და კომერციულ რეესტრში კომპანიის რეგისტრაციას შორის პერიოდში, მოცემული კომპანია იურიდიულად არის წინა კომპანიის სტატუსში.
 • კომერციულ რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ ხდება სააქციო საზოგადოება (AG).


საქციო საზოგადოების ერთობლივი გადასახადები შემდეგია:

 • კორპორატიული გადასახადი (Körperschasteuer)
 • კომპანიისგან მოგების გატანის შემთხვევაში გადახდილი გადასახადი (Kapitalertragsteuer)
 • ვაჭრობის გადასახადი (Gewerbesteuer)
 • დამატებული ღირებულების გადასახადი (Umsatzsteuer)
 • უძრავი ქონების გადაცემის გადასახადი

როგორ შევქმნათ ინდივიდუალური მეწარმეობა გერმანიაში?

თუ იმ ბიზნესის წლიური გაყიდვების მოცულობა,რომლის შექმნასაც აპირებთ დაბალია, თუ გსურთ სწრაფად დაიწყოთ საქმე ბიუროკრატიისგან შორს, ინდივიდუალური მეწარმეობის შექმნა შეიძლება იყოს ერთერთი ვარიანტი. ამ ტიპის კომპანიაში, თქვენი შემოსავალი იბეგრება საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით და არა სავაჭრო გადასახადის მიხედვით.

არსებობს გადასახადისგან გათავისუფლება 24,500 ევრომდე. ყველა მოგება თქვენს განკარგულებაშია. გარდა ამისა, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს ყველა აქტივზე თქვენი კომერციული საქმიანობის განმავლობაში.

 თქვენ არ გჭირდებათ კაპიტალის განთავსება ინდივიდუალურ მეწარმეობაში. თუმცა, თუ თქვენს მიერ განთავსებული კაპიტალი აღემატება 25,000 ევროს, კომპანიის ტიპი უნდა შეიცვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ ის განსხვავდება შტატების მიხედვით, როდესაც თქვენი კომპანიის წლიური ბრუნვა აღემატება გარკვეულ თანხას ან როდესაც 5-ზე მეტ მუშაკს დაასაქმებთ, თქვენ უნდა შეცვალოთ ტიპი, როგორც კომერციული კომპანია.გარდა ამისა, წლიური ფინანსური ანგარიშგების  მკაფიოდ წარმოდგენა არ არის საჭირო, ასე რომ თქვენ გათავისუფლდებით ბიუროკრატიული პროცედურებისგან და, შესაბამისად, ბუღალტრული პროცედურებისგან. თქვენი ბიზნესი,მცირე ბიზნესის  ან კომერციული საწარმოს  კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეს კომერციულ რეესტრში.

 გერმანიაში მცირე ბიზნესი (Kleingewerbe)  კომერციულ რეესტრში რეგისტრაციას არ საჭიროებს, მაგრამ კომერციული საწარმოები უნდა დარეგისტრირდნენ კომერციულ რეესტრში. ფრილანსერები  შეიძლება ჩაითვალოს მცირე ბიზნესად.

კომპანიის დაარსებისთვის არსებობს სხვადასხვა პროცედურები.ეს პროცედურები დამოკიდებულია იმაზე,თუ რომელი ბიზნესის წარმომადგენელი ხართ თქვენ.

 • თუ თქვენ შედიხართ მცირე ბიზნესის სტატუსში, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ სავაჭრო ოფისში, რომელიც თქვენი სახელით აცნობებს საგადასახადო ოფისს. როდესაც შეავსებთ და აგზავნით საგადასახადო ფორმას, რომელიც მიაღწევს თქვენს მისამართს საგადასახადო ოფისიდან, თქვენი კომპანიის პირველი ნაბიჯები გადადგმულია.
 • თუ თქვენ ხართ ფრილანსერი, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ პირდაპირ საგადასახადო ოფისში სავაჭრო ოფისის ნაცვლად.
 • სავაჭრო ოფისში დარეგისტრირებამდე კომერციული საწარმოები ვალდებულნი არიან დარეგისტრირდნენ კომერციულ რეესტრში ნოტარიუსის მეშვეობით.
almanya-3

ბიზნესის წამოწყება გერმანიაში უცხოური კომპანიებისთვის

შეუძლიათ თუ არა უცხოელებს GmbH-ს კაპიტალის კომპანიის შექმნა?

GmbH ორგანიზაცია არ არის დამოკიდებული აქციონერთა ეროვნებაზე ან მმართველ დირექტორებზე. უცხოელებსაც კი შეუძლიათ GmbH- ს შექმნა ნებართვის გარეშე ან დაინიშნონ ზოგად მენეჯერებად.. თურქეთში არსებული კომპანიის გერმანიაში გადასაადგილებლად ან გერმანიაში კომპანიის ინდივიდუალურად დაფუძვნებისთვის,  არ არის საჭირო ბინადრობის ნებართვა.ამ მხრივ გერმანიის კანონმდებლობაში უცხოელებისათვის არ არსებობს სამართლებრივი დაბრკოლებები.

უცხოელ მენეჯერს, რომელსაც აქვს ბინადრობის ან დასახლების ნებართვა, ე.ი. ცხოვრობს გერმანიაში, შეუძლია მართოს GmbH ყოველგვარი სამართლებრივი დაბრკოლებების გარეშე. იგივე ეხება ევროკავშირის მოქალაქეებს გადაადგილების თავისუფლებით.


შეუძლია თუ არა უცხოელს, რომელიც არ არის ევროკავშირის მოქალაქე და არ აქვს ბინადრობის ნებართვა კომპანიის გენერალური მენეჯერი გახდეს?  
                    

ამჟამად, არსებობს კონსენსუსი, რომ ზოგად მენეჯერებს არ სჭირდებათ ბინადრობის ნებართვა.დებატები ორიენტირებულია გენერალური მენეჯერების საკითხზე, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა იცხოვრონ სამი თვე კალენდარული წლის განმავლობაში.აქედან გამომდინარე, ჩვენ გირჩევთ ამ სიტუაციის განმარტებას სავაჭრო რეესტრში, რადგან ამ მხრივ არ არსებობს საერთო პრაქტიკა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. . ევროკავშირის მოქალაქეებს და მათ, ვისაც არ აქვს ბინადრობის ნებართვა, მაგრამ სურთ თვითდასაქმება  გერმანიაში, არ სჭირდებათ სპეციალური სამუშაო ნებართვა.ბინადრობის ნებართვის მიღების შემდეგ, თვითდასაქმებულ პირს შეუძლია განახორციელოს საკუთარი საქმიანობა სხვა ნებართვის საჭიროების გარეშე. 90 დღეზე ნაკლები დაგეგმილი ყოფნისთვის, უბრალოდ “შენგენის ვიზაზე” განაცხადის გაკეთება საკმარისია.

90 დღეზე მეტი ხნის დაგეგმილი ყოფნისთვის, განცხადება თვითდასაქმების ვიზაზე (ე.ი. “ეროვნული ვიზა”) უნდა იყოს წარდგენილი  გერმანიის ერთ-ერთ საკონსულოში. შემდეგ შესაბამისი საკონსულო ამ მოთხოვნას გადასცემს პასუხისმგებელ საემიგრაციო ოფისს. გერმანიის საემიგრაციო ოფისი, რომელიც დაგეგმილია და მდებარეობს საცხოვრებელი  ადგილას, გადაწყვეტს ამ მოთხოვნას. ამ პროცესს შეიძლება ორიდან ოთხ თვემდე დასჭირდეს.


როგორ შეუძლიათ უცხოურ კომპანიებს ფილიალების გახსნა გერმანიაში?

გერმანიაში უცხოური კომპანიის დაარსებისთვის 4 გზა არსებობს:

                     o შვილობილი კომპანია

                     o ფილიალი

                     o სამეკავშირეო ოფისი

                     o წარმომადგენლობა

 

 1. შვილობილი კომპანიის შექმნა


 ზემოთ ხსენებული შვილობილი კომპანია,რომელიც ფლობს აქციების უმრავლესობას, მას აქვს საკუთარი იურიდიული უფლებები.მოცემული კომპანია შეიძლება ჩამოყალიბდეს სააქციო საზოგადოების (AG), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (GmbH), კომანდიტური კომპანიის  (KG) ან ინდივიდუალური მეწარმეობის სახით. აღნიშნული განმარტებები ამ კომპანიების შექმნის ეტაპების შესახებ ზემოთ ჩანს.

2.ფილილის გახსნა

ფილიალებს არ ჰყავთ იურიდიულად დამოუკიდებელი იურიდიული პირი. ეს არის მშობელი კომპანიის შვილობილი კომპანია.აქ მთავარია აღინიშნოს, რომ გერმანიას ასევე აქვს საკუთარი ორგანიზაციების ქსელი მის საზღვრებში. მაშინაც კი, თუ ფილიალს არ აქვს საკუთარი აქტივები, მას უნდა ჰქონდეს საბანკო ანგარიში და ბუღალტერია. ფილიალს უნდა შეეძლოს დამოუკიდებლად მუშაობა და ფილიალის ადმინისტრირების მენეჯერი ასევე უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ჰქონდეს უფლებამოსილება, წარმოადგინოს და მართოს ფილიალი დამოუკიდებლად.

 1. დამაკავშირებელი ფილიალის გახსნა

საზგვარგარეთ,დამაკავშირებელი ფილიალები,მშობელ კომპანიასთან ერთად მოქმედებს და  შვილობილი კომპანიებისგან განსხვავებით, მათ არ აქვთ მოქმედების სფეროები, რომლებიც ამჟამად დამოუკიდებელია.დაქვემდებარებული ფილიალების საქმიანობა, როგორც წესი, ხელს უწყობს მშობელ კომპანიას და ახორციელებს რიგ ორგანიზაციულ ოპერაციებს.

 1. სამეკავშირეო ოფისი – წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნა

წარმომადგენლობას შეუძლია დამოუკიდებლად იმუშაოს, მაგრამ იმ კომპანიის საქმიანობის საგანი, რომელთანაც იგი არის დაკავშირებული, არ არის კონკრეტული. კომერციულ რეესტრში წარმომადგენლობითი ოფისების რეგისტრაცია არ არის საჭირო.  ამ წარმომადგენლობით ოფისს შეუძლია განახორციელოს მხოლოდ ბაზრის კვლევა და სარეკლამო საქმიანობა გერმანიაში.  ამ წარმომადგენლობით ოფისს შეუძლია განახორციელოს მხოლოდ ბაზრის კვლევა და სარეკლამო საქმიანობა გერმანიაში.

საინვესტიციო წახალისება გერმანიაში

თუ გერმანიის ეკონომიკაში,თქვენს მიერ წამოწყებული საქმიანობით წვლილს შეიტანთ,სახელმჭიფო თკვენ წაგახალისებთ.წახალისება ხორციელდება გრანტების, სესხებისა და გარანტიების სახით. გერმანიაში 3000-ზე მეტი სტიმულია სხვადასხვა სექტორისთვის. წამყვანი თემებია,  AR-GE,  პერსონალის  წახალისება.გარდა ამისა, არსებობს წახალისება ხელმისაწვდომი სახელმწიფო სესხებისა და საკრედიტო გარანტიების სახით. წამახალისებელი პროგრამები ძალიან ყოვლისმომცველია, ამიტომ გირჩევთ, რომ საჭირო გამოკვლევები და პროგრამები განხორციელდეს საინვესტიციო მრჩევლის მეშვეობით თქვენი ბიზნეს გეგმების შესაბამისად.

რისი გაკეთება შეგვიძლია თქვენთვის?

თქვენი პარტნიორი ევროპაში

10+

გამოცდილება

როგორც MHR &Partners  პირდაპირ და ირიბად ვმუშაობთ მსოფლიოს 20-ზე მეტ ქვეყანაში. ჩვენი მიზანია 10 წლის განმავლობაში 100 ქვეყანაში 10 ფილიალთან ერთად ვიმოქმედოთ.ჩვენი პრიორიტეტია საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა კომპანიებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ ზრდის ხედვა და ბიზნეს სტრატეგია, განსაკუთრებით ევროპის რეგიონში. ჩვენი საკონსულტაციო მომსახურების ძირითადი თემებია კომპანიის შექმნა, საგადასახადო და საინვესტიციო კონსულტაცია. კომპანიის დაარსების შემდეგ, ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი სერვისების უწყვეტ გაგრძელებას როგორც MHR &Partners. ჩვენი ძირითადი მისიაა ვიყოთ უსაფრთხო თავშესაფარი და უზრუნველვყოთ მდგრადი მომსახურება.

მსოფლიოს ყველაზე შორეულ კუთხეებშიც კი, ჩვენ გვინდა ვიყოთ ხიდი ჩვენი მომხმარებლების ბიზნეს გეგმების ზრდისთვის.

ევროპაში ბიზნესის დასაწყებად შეგიძლიათ პირდაპირ დაუკავშირდეთ სერტიფიცირებულ  ბუღალტერს Mehmet Akif Özmen (+90 542 830 3408 ან akif.ozmen@mhrpartner.com). სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაჯავშნოთ შეხვედრა ქვემოთ მოცემული ფორმის შევსებით.

მოდით დაგეხმაროთ

გაქვთ რაიმე შეკითხვები?

confident-smiling-mature-businessman-wearing-stylish-eyeglasses-sitting-modern-office
შეავსეთ ფორმა და ჩვენ გაგცემთ პასუხს