Küresel Düşün Belçika Pazarında Yerini Al

Avrupa Birliği’nin siyasi merkezi konumunda olan Belçika, Dünya Bankası endeksine göre yurt dışı taşımacılıkta birinci sıradır. İstikrarlı bir pazar olması, AB Birliği’nin büyük ekonomilerine coğrafi olarak yakınlığı, yabancı yatırımları kolaylaştıran yasal mevzuatıyla girişimciler için önemli kazanç fırsatları barındırmaktadır. İşini, markanı, bağlantılarını, vizyonunu, gelirlerini büyütmek istiyorsan Belçika’da şirket kurmak seçeneğini değerlendirmeni tavsiye ediyoruz.

Belçika'da Şirket Türleri

23 Mart 2019 tarihinde Belçika Parlementosu Belçika’nın hem yerel hem de yabancı şirketler nezdinde yatırım cazibesini artırmak için eski şirketler kanununda önemli değişikliklere gitti ve “The new Belgian Code on Companies and Associations (the ‘BCCA’)” adından kanunu yasalaştırdı. Şirket kuruluş süreçleri ve kuralları sadeleştirildi. Şirketlerin karar alma esneklikleri artırıldı. Bu yeni kanuna göre Belçika’da 4 ana şirket tipi bulunmaktadır. Bunlar:

a) Halka açık sınırlı sorumlu şirket – NV – (Naamloze vennootschap)
b) Sınırlı sorumlu şirket – BV – (Besloten vennootschap)
c) Kooperatif Şirket – CV – (Coöperatieve vennootschap)
d) Ortaklıklar (Maatschap)

Şimdi bu ana şirket başlıklarının altında değerlendireceğimiz en yaygın şirket türlerine göz atalım.

 1) NV (Halka açık Anonim Şirket)

Türkiye’deki anonim şirket yapısına benzemektedir. Belirli büyüklükte şirketlerin hem daha geniş finansal kaynaklara ulaşmak hem de halka açılmak için tercih ettikleri bir şirket türüdür. 1 tek tüzel kişi veya şahıs ile kurulabilir. Kuruluş için asgari 61.500 EUR ayni veya nakdi sermaye gerekmektedir. Sermayesi paylara ayrılmıştır. Hisselerle temsil edilen nakdi veya ayni katkı paylarının dörtte birinin kuruluş sırasında tamamen ödenmesi gerekir. Asgari başlangıç sermayesi göz önüne alındığında, temettü dağıtımları ve hisselerin geri alınması için özel limited şirkete göre daha az katı kurallar geçerlidir. Bu tür şirketlerin kurumsal ve prestijli algılanma dereceleri yüksektir.

Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Şirket ortaklardan bağımsız ayrı bir tüzel kişilik olarak her türlü hukuki aktivitede (Kredi alma, borç verme, dava açma, mülkiyet edinme vs) bulunabilir.

2) BV (Sınırlı Sorumlu Özel Şirket)

Belçika’da en yaygın şirket türüdür. Küçük ve orta düzeyde kurumsal şirketler tarafından tercih edilmektedir. Tek bir özel veya tüzel kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye tutarı 18.550 EUR’dur. Paylara bölünmüş sermayenin %20’si kuruluş öncesinde ödenmiş olmalıdır. Tek bir özel veya tüzel kişi ile kurulabilir. Belçika’da ikamet etmek zorunda olmayan bir veya daha fazla direktör (birey veya şirket) tarafından yönetilir. Alacaklıları korumak için dağıtımlarda (temettü dağıtımları, hisselerin geri alınması vb.) katı kuralların geçerlidir.

Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Şirket ortaklardan bağımsız ayrı bir tüzel kişilik olarak her türlü hukuki aktivitede (Kredi alma, borç verme, dava açma, mülkiyet edinme vs) bulunabilir.

3) Limited Ortaklık Şirketi – Commanditaire vennootschap (CommV)

Bu şirket türünde yönetici ve sessiz ortak şeklinde birden fazla ortak profili söz konusudur. Yönetici ortaklar şirket yönetiminde yer almakta olup şirketin tüm borçlarından kişisel malvarlıklarıyla sorumludurlar. Sessiz ortaklar ise yönetime dahil olmamakta ve şirketin faaliyetlerine karşı sorumlulukları yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır. Tüm kararlar, ortaklık anlaşmasında; kararların çoğunluğa dayalı alınmasını onaylayan bir madde olmadığı takdirde oybirliği ile alınmaktadır. Kuruluş için asgari sermaye şartı bulunmamaktadır.

4) Kollektif Şirket – Vennootschap onder firma (VOF)

Sınırsız sorumluluğa sahip birbirine kefil olan hissedarlar arasında girilen bir ortaklık türüdür. Tüm kararlar; ortaklık anlaşmasında, kararların çoğunluğa dayalı alınmasını onaylayan bir madde olmadığı takdirde, oybirliği ile alınmaktadır. Kuruluş için asgari sermaye şartı bulunmamaktadır.

5) Şahıs Şirketi – Sole proprietorship

İş yapmanın en basit biçimidir. Tüzel kişilik yoktur. Tek bir doğal insan tarafından tesis edilen bir şirkettir. Şirket ile kurucu şahıs arasında herhangi bir yasal ayrım söz konusu değildir. Kurucu şahıs şirketin tüm borçlarından kişisel malvarlığıyla sorumludur. Şirket sözleşmesi yoktur. Asgari sermaye yatırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kuruluş işlemleri son derece basit ve hızlıdır. Şirketin faaliyetlerinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi olduğu için vergi oranı yüksektir. Tek kişilik bir yönetimdir ve muhasebe kayıtları tutma kuralları basittir.

 

Nasıl Bir Şirket Kurmalıyım?

Yukarıda detaylı izahlardan anlaşıldığı gibi Belçika’da çok farklı şirket türleri bulunmaktadır.  Yapılmak istenen işin niteliği, sermaye miktarı, tahmini satış hacmi, vergisel avantajlar değerlendirilerek iyi bir danışmanlıkla en uygun şirket türüne karar verilir. Bir şirket türünden ihtiyaca göre başka bir türüne geçiş yapmak mümkündür.

view-european-parliament-building-with-euro-monument-brussels-city

Belçika'da Şirket Kurmak İçin Gerekenler

Belçika’da BV (Sınırlı Sorumlu Özel Şirket – The Private Limited Liability Company) Nasıl Kurulur?

Belçika’daki en yaygın şirket türüdür. Türkiye’deki limited şirket türüne karşılık gelmektedir. BV, şirket ana sözleşmesinin ticaret siciline tescili ile oluşur. Tek kişiyle de BV kurulabilir. Birden fazla hissedar ile kurulduğunda ise ortaklardan biri veya tamamı tüzel kişi olabilir. Şirket, yasal olarak izin verilen her türlü faaliyeti icra edebilir. Belçika’da şirket kurmak noter huzurunda gerçekleşir ve kuruluş işlemleri noter tarafından takip edilir. 

Şirketin kurulması için gerekli işlemler şunlardır:
 1. Şirket için benzersiz, daha önce kullanılmamış bir ad belirlenmesi
 2. Kurucular tarafından şirketin finansal yeterliliğini açıklayan ve 2 yıllık faaliyetlerini izah eden bir iş planı – finansal plan hazırlanır.
 3. Şirket ana sözleşmesi hazırlanır.
 4. Bir banka hesabı açılarak yatırılması gereken nakdi sermaye kadar bloke edilir. 
 5. Ayni sermaye konulması durumunda bir denetim şirketinden değerleme raporu alınır.
 6. Şirket ana sözleşmesi noter huzurunda imzalanır. Şirketin finansal planı yine noter huzurunda onaylanır.
 7. Noter ilgili belgelerle yerel ticaret mahkemesine tescil için başvurur. Şirketin yönetim şemasını gösteren bir belge temin eder ve Belçika Resmi Gazetesinde bunu yayınlar. Ayrıca, Şirketler Veznesi’nden (Guichet d’Enterprises) şirket numarası yani şirkete özgü kimlik numarasını alır. Bu şekilde şirketin tüzel kişiliği resmen tesis edilmiş olur.
 8. İlgili vergi idaresine Katma Değer Vergisi için başvuru yapılır. 
 9. 90 gün içinde şirket çalışanlarının Belçika Sosyal sistemine kayıt yaptırmaları zorunludur.
 10. Finans, gıda, müteahhitlik vb. bazı sektörlerde faaliyet gösterebilmek için ilgili yasal teşekkül ve kuruluşlardan özel izin belgesi de alınması gerekmektedir.


Tüzel kişi şirketlerin mükellefi olduğu vergi türleri şunlardır:

 • Kurumlar Vergisi (Standart % 29, düşük iş hacmine sahip işletmelerde %20’den başlıyor)
 • Karın şirketten çekilmesi durumunda ödenen vergi (Standart %27)
 • Katma Değer Vergisi (Standart % 21, bazı mal ve hizmet türlerinde daha düşük KDV geçerlidir.)

 

Yabancı Şirketlerin Belçika'da İş Kurması

Yabancılar Belçika’da Şirket Kurabilir Mi?

Yabancı bir şirketin veya şahsın Belçika’da şirket kurması için aranan temel şartlar şu şekildedir.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Şirket faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütülebileceğine dair bir finansal planın hazırlanması ve yetkili yasal mercilerin onayına sunmak
 • Başlangıç aşamasında 3 aydan fazla olacak şekilde geçici oturma izni sahibi olmak
 • Şirketin tescil, Belçika sosyal güvenlik hizmetlerine ve Belçika KDV sistemine kaydedilmesini engelleyecek bir sebebin olmaması


Belçika’da şirket kurmak isteyen kişiler oturma izni alabilmektedir. Şirket sahipleri, ilk yıl Belçika’da geçici oturma izni, sonrasında kalıcı oturma izni ve 7 yıllık süre içerisinde ise menşe ülkesindeki vatandaşlığını kaybetmeden, Belçika vatandaşlığı alabilmektedir.

Yabancı sermayeli bir şirketin kurulmasında veya merkezi başka bir ülkede olan bir şirketin şube veya temsilcilik açmasında özel bir izne gerek bulunmamaktadır. Sadece finans sektöründe ve başka bazı alanlarda yetkili kurulların özel izni söz konusudur. Yerli ve yabancı şirketlerin ticari faaliyetleri bakımından tabi oldukları esaslar arasında da bir fark yoktur. Yabancı sermayeli şirketler de yerli sermayenin çalışabileceği her sahada çalışabilmektedir. Kurulacak şirketlerde, yerli ortak şartı da bulunmamaktadır. Türkiye ile Belçika arasında çifte vergilendirme anlaşması söz konusudur. Karın elde edildiği yerde vergilendirilmesi esastır. Belçika’da kurulacak şirket de bu anlaşmadan yararlanmış olacaktır.

Bazen girişimciler yeni bir şirket kurmayıp, şube açarak faaliyette bulunmayı tercih edebilirler. Türk şirketleri, şirket kurmak veya şube açmak alternatifleri dışında, acente atama, dağıtım anlaşmaları, ortaklık teşebbüsleri veya Belçika’daki şirketlerle yapacakları ticari anlaşmalar aracılığıyla da ticari faaliyetlerde bulunabilirler.


Yabancı Şirketlerin Belçika’da Şube Açmaları Nasıl Olur?

Yabancı şirketlerin Belçika’da şube (branch) açmaları mümkündür. Açacakları şube yurt dışındaki ana şirkete bağlı olacaktır. Şubenin yapısı ana şirketin kuruluş ve ortaklık yapısı ile aynıdır. Yabancı bir şirketin ticari faaliyette bulunmak üzere oluşturduğu şubeyi kendi ülkesindeki ana şirketin bilgileri ile birlikte başvurarak The Crossroads Bank for Enterprises’a  tescil ettirmek zorundadır. Yurtdşındaki ana şirket Belçika’da açacağı şubeyi yönetmesi için kanuni bir temsilci atamak zorundadır. Şube açılışı için minimum bir sermaye gereksinimi yoktur. Şubenin ana şirketten bağımsız ayrı bir tüzel kişiliği olmadığı için ana şirket, Belçika’daki şubenin tüm borç ve yükümlülüklerinden yasal olarak sorumlu olur.

Belçika’da şube karları üzerinden temettü stopaj vergisi alınmaz. Şubelerin yaptığı zararlar genel merkezlerinin karları ile telafi edilebilir. Şubeden yurt dışındaki ana şirkete yapılan kar transferlerinde vergi muafiyeti uygulanır.


Belçika’da Yatırım Teşvikleri

Belçika’da farklı mali, yarı mali ve finansal teşvikler bulunmaktadır. Bun teşvikler bölgesel yönetimler ya da federal yönetimler tarafından yönetilmektedir. Belçika’da teşvik programları söz konusu yatırımın getireceği istihdam, kalkınmaya ve ihracata sağlayacağı katkı, bilişim teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi şartlara bağlı olarak verilmektedir. Yeni şirket kuranlara verilen teşvikler, KOBİ türünden şirketlere tanınan vergi avantajları, ihracata sağlanan teşvikler, araştırma geliştirme faaliyetlerine verilen teşvikler gibi bir çok teşvik paketi bulunmaktadır. Teşvik programları çok kapsamlı olduğundan iş planlarınız doğrultusunda bir yatırım danışmanı yoluyla gerekli inceleme ve başvuraların yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Hizmetlerimiz

Yurt Dışında İş Kurmak

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

YURT DIŞI DANIŞMANINIZ

10+

Yıllık Tecrübe

MHR & Partners olarak 30’dan fazla ülkede doğrudan ve dolaylı olarak aktifiz. 10 yılda 100 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Şu anda şirket kurmak, oturum izni almak, mali – finansal başta olmak üzere yurt dışındaki tüm operasyonel süreçleriniz için uçtan uca danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyoruz.

Önceliğimiz yurt dışında büyüme vizyonu ve iş stratejisi olan firmalara danışmanlık hizmeti vermektir. Şirket kurma aşamalarından sonra MHR & Partners (Mühür YMM AŞ) güvencesiyle hizmetlerimizin kesintisiz devam etmesine özel önem veriyoruz. Güvenli liman olma ve sürdürülebilir hizmetler sunma temel misyonumuzdur.

Dünyanın en ücra yerinde dahi olsa girişimcilerimizin büyümeye ve gelişmeye yönelik iş planlarına köprü olmak istiyoruz.

Belçika'da İş Yapmak İçin Nereden Başlamalıyım?

Öncelikle bir iş planı oluşturmalısınız. Bunun için Belçika’yı ziyaret etmeniz ve yerel bir partner eşliğinde iş temaslarında bulunmanız, bağlantılar tesis etmeniz çok faydalı olur.

En az 3 yıllık iş planınızın içinde vizyonunuzu, faaliyet göstereceğiniz sektörü ve işiniz detaylarını belirlemeniz, amaç ve hedeflerinizi netleştirmeniz, yatırım bütçenizi ve sermayenizi çıkarmanız son derece önemlidir.

Araştırma ve planlama aşamasından sonraki adım harekete geçmektir. Hiç bilmediğiniz bir piyasada riski ve maliyeti en düşük strateji Belçika piyasasını çok iyi bilen partnerler veya danışmanlar yoluyla ilerlemektir.

MHR & Partners olarak Almanya’da kendi şirketimizi kurduk ve Mannheim’de fiziki ofis açtık. Yurt dışı operasyonlarımızı Almanya merkezli yürütüyoruz. Hollanda, İngiltere Belçika, Romanya, Karadağ ve Bulgaristan’da tesis ettiğimiz yerel partnerler yardımıyla güvenli ve hızlı bir şekilde sıfırdan bir işletme kurmanız ve kuruluş sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçleri yönetmeniz için size uçtan uca danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hollanda’da iş kurmak için “Yurt Dışı Hizmetlerimize Başvuru” sayfasından başvuru formunu doldurarak süreci başlatabilirsiniz.

özge tEKE

MERKEZ OFİS | KURUMSAL İLETİŞİM

Size Yardımcı Olalım

Kolay ulaşabilir olmak ve açık iletişim firmamızın temel ilkelerindendir.  

Belçika’da şirket kurmak ve yurt dışı bağlantılı diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi ve teklif almak için bana e-posta gönderebilir veya aşağıdaki şirket telefon numarasından mesai saatleri içinde (hafta içi 9:00 – 18:00 arası) beni arayabilirsiniz.

+90 542 208 5308

kurumsal.iletisim@mhrpartner.com

30'dan Fazla Ülkede Hizmet Veriyoruz

Online Toplantı Rezerve Edin

İhtiyaç duyduğunuz hizmetimizle ilgili bilgi almak veya online toplantı rezerve etmek için aşağıdaki formu doldurun. Yatırım uzmanımız 1 işgünü içinde sizinle iletişime geçecektir.

Gönder butonuna basarak Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!