TAM TASDİK DENETİM HİZMETİ

Tam Tasdik Denetimi Nedir?

En sade ifadesiyle “tam tasdik denetimi”, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin Yeminli Mali Müşavir (YMM) incelemesi ve raporuyla doğruluk ve uygunluğunun tasdikini ifade eder. 

Daha teknik bir tanımlamayla “tam tasdik denetimi”, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Tam tasdik denetimi, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin;

 • Hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmayı,

 • İlgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında hızlılık sağlayarak hak ve yararlarını korumayı,

 • Vergi idaresi olan ilişkilerinde güveni hâkim kılmayı

amaçlamaktadır.

Tam Tasdik Denetim Hizmetimiz Neleri İçermektedir?

Uzun yıllara dayalı kamu ve özel sektör tecrübesi olan ekibimizle tam tasdik denetimi kapsamında sunduğumuz hizmetler ana başlıklar halinde şu şekildedir:

 • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda şirket yönetimiyle mutabık kalınan aralıklarla fiili denetimler gerçekleştirmek

 • Denetim sonuçlarını şirket yönetimine raporlamak

 • Denetim sonucunda tespit edilen olası vergisel riskleri, vergisel avantajları ve fırsatları, mevzuat karşısında risk arz eden kayıt ve uygulamaları ve alınması önerilen düzeltme aksiyonlarını şirket yönetimiyle paylaşma ve istişare etmek

 • Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahını hesaplama veya doğruluğunu tespit etmek

 • Tam tasdik raporunu düzenleyerek vergi dairesine ibraz etmek

 • Vergi mevzuatındaki değişiklikler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapmak

 • Mevzuata uyum, vergi maliyetlerinin optimizasyonu ve vergi risklerinin yönetimi gibi konularda danışmanlık vermek

Tam tasdik denetimi kapsamında detaylı incelediğimiz konu başlıkları

 • Mali tablo kalemlerinin doğruluğunun kontrolü
 • e-Defter, e-Fatura ve e-Beyannamelerin dijital ortamda senaryolara göre analiz edilmesi, risklerin erkenden saptanarak raporlanması
 • Hasılat ve giderlerin vergi mevzuatına uygunluklarının analiz edilmesi
 • İndirimi mümkün olmayan giderlerin tespiti
 • Amortisman işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun analiz edilmesi
 • Kredi işlemlerinin vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi
 • İlişkili şirketlerle olan işlemlerin, ana hatlarıyla, transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından gözden geçirilmesi
 • Stoklar ve üretilen / satılan malın maliyetlendirilmesi işlemlerinin değerlendirilmesi
 • Vergi kanunlarında yer alan istisna ve indirim kalemlerinin (yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, indirimli kurumlar vergisi uygulaması gibi) şirketiniz açısından uygulanabilirliğinin analizi ve ilgili hesaplamaların kontrol edilmesi
 • Yurtdışında mukim firmalar tarafından düzenlenen faturaların, sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj uygulamaları açısından kontrolü

Odaklandığımız KDV İade Türleri

Mühür Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) olarak tüm KDV iade türlerinde tecrübemiz ve uzman ekibimiz var. Aşağıda belirtilen KDV ide işlerinde ise özel bir birikimimiz ve odaklanmamız söz konusudur.

İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İadesi

İnşaat taahhüt işlerinde KDV iadesi tasdik raporu yazmak son derece teknik detayları olan, yüksek uzmanlık ve deneyim gerektiren, inşaat işinin dinamiklerine vakıf olmayı zorunlu kılan bir iştir. Çetrefilli, dikkat, zaman, deneyim isteyen bir alan olduğu için bir çok YMM inşaat KDV iadesi işi almamaktadır.

Mühür YMM olarak inşaat KDV iadesine odaklanmamız ve özel bir ilgimiz bulunmaktadır. KDV İade raporlarımızın yüzde 30’unu inşaat işleri oluşturmaktadır.

İhracat İşlerinde KDV İadesi

İhracat işlemleri ve transit ticaret işlemlerinden doğan KDV iade alacakları odaklandığımız hizmet alanlarından biridir.

Mühür Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) olarak doğru hizmeti doğru bir şekilde, ilk raporda hatasız bir tarzda ve hızlıca sunmayı ilke edindik. İhracat KDV İadesiyle ilgili kapsamlı sirkülerimiz için tıklayınız! 

İmalatçıların mal ihraçlarında ihraç bedeline göre KDV iade uygulaması hakkında bu makaleden bilgi edinebilirsiniz.

Tam Tasdik Hizmetimizde Süreç Nasıl İşliyor?

6 aşamalı hizmet sürecimizi tam izleyebilmek için ekranı yana kaydırın

img
001

Sözleşme

Ocak ayında sizinle tam tasdik sözleşmesi imzalayarak , sözleşmeyi internet vergi dairesi sistemine yüklüyoruz.

img
002

Defter ve Belge İnceleme

Denetim ekiplerimiz her geçici vergi beyan döneminin öncesinde şirketinize gelerek tüm defter ve belgeleriniz üzerinde vergi kanunları açısından inceleme yapıyor.

img
003

Yönetimle Paylaşma

Denetim ekiplerimizin tespit ettikleri eksiklik ve hataları şirket yönetiminizle paylaşıyor ve gerekli düzeltici aksiyonların alınmasını sağlıyoruz.

img
004

Son Kontroller

Yıl bittikten ve dönem sonu işlemleri yapıldıktan sonra, kurumlar vergisi beyanının mevzuata uygun olarak hesaplandığına ilişkin olarak yasal defter ve belgeler üzerinde son kontrolleri yapıyoruz.

img
005

Raporlama

Kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra, ilgili yılda yapılan incelemeler sonucunda varılan sonuç ve bulguları rapor haline getiriyoruz.

img
006

Vergi Dairesine Arz

Bu raporun bir örneğini size, diğer bir örneğini ise vergi dairesine arz ediyoruz.

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş belgeler olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran işletmeler, vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

Tam Tasdik Denetim Hizmetimizin Faydaları Nelerdir?

“Mühür YMM olarak, tam tasdik hizmetimiz rutin defter, belge ve beyanname kontrolünden daha fazlasını içermektedir. Risk odaklı denetim yaklaşımıyla inceleme riski ve vergi ihtilafı oluşturabilecek hususları erkenden tespit ediyor, vergisel avantajları ortaya koyuyor ve mevzuata uygun optimum çözüm yolları öneriyoruz. Şirketinizin sadece geçmişine ve bugününe değil geleceğine de yol gösteriyoruz.”

 

Bu anlayış ve donanıma sahip tecrübeli denetim ekiplerimizle sunduğumuz tam tasdik hizmetinin size sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tam tasdik hizmetimiz Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltır.

 • Tam tasdik hizmetimiz, mer’i mevzuattan kaynaklanan önemli hakların kullanılmasında, mükelleflerin bilgilendirilmesinde ve hak kayıplarının önlenmesinde önemli bir sigorta işlevi de görmektedir.

 • Tam tasdik hizmetimiz ile varsa yanlış vergi uygulamalarınızın erken teşhisi ve düzeltilmesi mümkün olur.

 • Mal ve hizmet satın alınan yüklü faturaların, ilgili firmanın kayıtlarından ve karşı vergi dairesinden incelemesini yaparak, müteselsil sorumluluk nedeniyle ağır vergi ve cezalarla karşılaşmanızı önlemeye çalışırız.

 • Tevkif yoluyla kesilen vergilerin hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubundan sonra geriye kalan kısmını tam tasdik raporuna göre nakden iade alma hakkına sahip olursunuz. (2022 yılı itibariyle 500.000,00 TL’ye kadarlık kısmı)

 • Şirketiniz tam tasdik denetimi yaptırdığında, yatırım indirimi, yeniden değerleme işlemleri ve sair kurumlar vergisi istisnalarından yararlanabilmesi için ayrıca tasdik raporu düzenletmesine gerek kalmaz.

 • Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde, bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde Genel Tebliğlerle belirlenen limitlere göre, diğerlerinde (KDV ve ÖTV iade alacaklarında) miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır.

 • Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajına ilişkin nakden iade talebinin 500.000,00 TL’ye kadar olan kısmının (2021 yılı itibariyle) YMM tarafından düzenlenecek Tam Tasdik Raporuna istinaden nakden iadesi mümkündür.

 • Aktif toplamı ve net satışları belli bir hacimden az olan şirketler beyannamelerini serbest müşavir veya serbest mali müşavirlere imzalatmak mecburiyetinde olmalarına karşın, Yeminli Mali Müşavir (YMM) ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaftırlar.

 • Şirketlerin muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla, tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler.

 • Tam tasdik denetiminden geçmiş firmaların KDV iade talepleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Tam Tasdik Denetim Hizmetlerinde Mühür Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Farkı

Uzmanlık

Mühür YMM olarak bünyemizde kamu sektöründe uzun yıllar vergi müfettişliği yapmış denetim uzmanları ve yeminli mali müşavirler çalışmaktadır. Akademi birimimiz sayesinde bu uzmanlık birikimimizi sürekli derinleştiriyoruz.

Ekip

Tecrübeli üstatlar ve yetiştirdikleri genç uzmanlar, karşıt incelemelere tahsis edilmiş özel bir takım, müşterilerimizle ve vergi daireleriyle sürekli iletişimde bulunan saha yöneticileri, bunlara merkezden destek veren idari kadro. Bu dinamik ekip sayesinde kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.

Sektör Tecrübesi

10 yıldan fazla bilfiil vergi denetim sektöründe faaliyette bulunmaktayız. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve alanında son derece saygın 200'den fazla müşteriye hizmet vermekteyiz. Şimdiye kadar 1000'in üzerinde rapor hazırladık.

Sistem

Yüzlerce rapor üretimini verimli bir tarzda uçtan uca yönetmek için özel bir CRM yazılımı kullanıyoruz. Tam tasdik denetim sürecinin süreç haritasını çıkardık ve sürekli iyileştiriyoruz.

Yerinde Hizmet

İstanbul Merkez ofis, Ankara, Bursa, Artvin'de ofislerimiz var. Kalite için müşteriye yerinde hizmet vermeye, sahada olmaya, müşteriyle güçlü iletişim bağları kurmaya özel önem veriyoruz. Saha iletişimini güçlendirmek için merkez ofisimizde Kurumsal İletişim birimimiz bulunmaktadır.

Kolay Ulaşılmak

Açık iletişim ve kolay ulaşılabilir olmak temel hizmet ilkemizdir. Sahada ofislerimiz, merkezde Kurumsal İletişim birimimiz ve web sitemize koyduğumuz mobil telefonlarımız ile hizmet öncesinde, hizmet alırken ve hizmet sonrasında kolaylıkla uzmanlarımıza ulaşabilir, destek alabilirsiniz.

Küresel Yapılanma

MHR & Partners olarak sadece Türkiye'de hizmet vermiyoruz. Köln'de ilk ofisimizi açtık. Tesis ettiğimiz partnerlerimiz sayesinde 33 ülkede hizmet verir durumdayız. Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da şirket kurmak ve finansal hizmet almak isteyen şirketlere danışmanlık yapıyoruz.

Hizmet Çeşitliliği

Türkiye'de her türlü denetim hizmetini verebilecek şekilde yapılandık. Yurt dışı açılımımızla buna küresel hizmetleri de ekledik. Türkiye'de hizmet verdiğimiz bir firmaya Londra'da, Berlin'de, Roterdam'da, Brüksel'de hizmet verip onları küresel iş fırsatlarıyla buluşturabilir durumdayız.

Hız

Kaliteli hizmeti beklenen bir hızda almak günümüzün vazgeçilmezi. İşin temrin tarihini müşteriye bildirerek işi bir kerede doğru bir şekilde yapmaya ve hızlıca sonuçlandırmaya özel önem veriyoruz. Yazılım desteğiyle iş süreçlerini sürekli izleyen ve verilerle analiz eden özel bir ekibimiz var.

Kurumsal Yapı

Son 3 yıldır kurumsallaşma çalışmalarımızı hızlandırdık. Bireylerle değil ekip, sistem ve süreçlerle ilerlemeyi ilke edindik. Kendi içimizde onlarca proje çalışması yürütmekteyiz. Müşterilerimize dokunduğumuz her yerde profesyonel bir deneyim yaşatmak için sürekli yatırım yapıyoruz.

Öngörülebilir Olma

Müşteriler hizmet alırken sürprizleri sevmezler. Hizmet içeriklerinde ve fiyatlamada öngörülebilir olmayı beklerler. Dürüst ve açık iletişim, fiyatlandırma ve hizmet içeriklerimizde öngörülebilir olma temel iş yapma biçimimizdir. Her yılın başında fiyat ve oranlar müşteriye açıklanır, sonrasında sürprizler olmaz.

Güven

Müşteri bilgilerinin gizliliğine ve müşteri mahremiyetine özel önem veriyoruz. "Müşterini bilgilendir" prensibi gereği önceliğimiz müşterilerimizin "doğru hizmeti" almasıdır. Rapor süreci içinde olası tüm riskleri ve alternatif çözümleri paylaşarak uzmanlık tecrübemizden müşterilerimizi yararlandırırız.

Sıkıntısız Hizmet

Müşteri sıkıntısız ve ilk işlemde doğru hizmet bekler. Tam tasdik denetim raporları içinde bir çok teknik detay barındıran ve dikkat edilmez, müşteri doğru yönlendirilmezse çok can sıkıcı sonuçların ve maddi kayıpların baş göstereceği bir iştir. Uzmanlık, deneyim, ekip ve sistem zorunludur.

Serbest Mali Müşavirler İçin Güvenilir Partner

Mühür YMM olarak, çalışma prensiplerimiz gereği, Serbest Mali Müşavirler veya Mali Müşavirlerin verdiği defter ve muhasebe kaydı tutmak, yurt içinde yerleşik olanlara şirket kurmak gibi hizmet alanlarına girmiyoruz. KDV İade, Tam Tasdik ve diğer vergi denetimi hizmetlerine odaklanıyoruz.

özge teke

merkez ofis | KURUMSAL İLETİŞİM

Size Yardımcı Olalım

Kolay ulaşabilir olmak ve açık iletişim firmamızın temel ilkelerindendir.  

Tam tasdik hizmetimiz hakkında bilgi ve teklif almak için bana e-posta gönderebilir veya aşağıdaki şirket telefon numarasından mesai saatleri içinde (hafta içi 9:00 – 18:00 arası) beni arayabilirsiniz.

+90 542 208 5308

kurumsal.iletisim@mhrpartner.com

Tam Tasdik Denetim Hizmeti İçin Teklif Alın

Tam Tasdik Denetim hizmetimizle ilgili bilgi ve teklif almak için aşağıdaki formu doldurun. Uzmanımız 1 iş günü içinde telefon yoluyla sizinle iletişime geçecektir.

RİSK ODAKLI TAM TASDİK HİZMETLERİMİZ

Belge ve defter kontrolünün ötesinde vergisel riskleri ve fırsatları analiz eden yol gösteren tam tasdik hizmetlerimizde farkı yaşayın!

10

Yıllık Tecrübe
Tecrübeli Ekip
Önleyici Hizmet

Tam Tasdik Denetimle İlgili Sık Sorulan Sorular

Mükelleflerin mevcut yasal düzenlemelere göre tam tasdik hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte tam tasdik denetimi yaptırmak şirketlere çok büyük avantajlar sağladığı için bir çok firma tarafından tercih edilmektedir.

Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Şikayet, ihbar veya özel bir nedene bağlı olarak vergi incelemsi her zaman söz konusu olabilir.

Bununla birlikte, Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş belgeler olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran işletmeler, vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun aşağıda yer alan istisna işlemleri dolayısıyla KDV iade tutarı aylık 1.266.000 TL’yi aşması halinde tam tasdik sözleşmesinin bulunulması zorunluluğu aranmaktadır. Süresinde tam tasdik yapılmaması halinde YMM marifetiyle iade yapılmasına cevaz verilmemekte, iadenin alınmasını münhasıran vergi inceleme raporuna bağlanmasını şart koşmaktadır.

Madde 11/1-a : (Mal ve hizmet ihracatı)

Madde 11/1-c : (İhraç kayıtlı teslimler)

Madde 13/ a : Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimine İlişkin İstisna

Madde 13/d : Makine ve teçhizat teslimleri

Madde 14 : Transit Taşımacılık

Madde 15/b : Diplomatik istisna maddesi kapsamında

Bunun yanında aynı Kanununun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade işlemlerinde de, 2022 takvim yılı için 2.533.000 TL’lik tutar belirlenmiştir. Bu tutarı aşan KDV iade işlemlerinde aynı şekilde süresinde tam tasdik yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde iade dosyası vergi incelemesine sevk edilecektir.

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğine göre Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir.

 • Nakden iade taleplerinin iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 68.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

 • Nakden yapılacak iade taleplerinin 68.000 Türk Lirasını aşması halinde, 68.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir.

 • Nakden iade talebinin 681.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir.

 • Nakden İade talebinin 681.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

 • Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve sermayelerinin en az % 51 veya daha fazlası bu kurumlara ait işletmelere yapılacak iadeler, miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

1 Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğine göre, Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk ayı içinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgiler, takip eden ayın son gününe kadar, süresinden sonra düzenlenen sözleşmelere ilişkin bilgiler ise, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine, yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda girilecektir.

Buna göre tam tasdik sözleşmelerinin ocak ayı içinde tanzim edilmesi ve şubat ayının son gününe kadar internet vergi dairesi elektronik ortamına yüklenmesi gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları” başlıklı Mükerrer 227’inci maddesine göre; tasdik raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin, defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak, vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Daha detaylı bilgi için bu çalışmayı inceleyebilirsiniz.

Mal veya hizmet ihracatı yapan kurum ve kişiler, KDV iadesi alabilir. Mal veya hizmetlerin yurt dışı için satışı, kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilerek KDV alabilmeleri sağlanır. Maliye Bakanlığı, bazı özel durumlarda vergi alacaklarını garanti altına almak için vergi mükelleflerine KDV kesintisi yapma hakkı vermiştir. Bu kişi ya da kurumlar, yapılan kesintinin miktarını, tüm gerekli dosya ve evrakları tamamlamaları halinde vergi dairesi üzerinden KDV iadesi talebinde bulunabilir.

Tam tasdik denetimi ihtiyari olup şirket yönetimlerinin takdirindedir. Vergi ve inceleme risklerini azaltmak isteyen şirketler tam tasdik denetimini talep etmektedirler.  Bağımsız denetim ise Kamu Gözetim Kurumunun yayınladığı yasal kriterlere uyan şirketler için zorunludur.

Tam Tasdik Raporu, kısaca şirketin ilgili mali verilerinin yeminli mali müşavirler tarafından incelenerek beyannamenin hesaplara uygun ve gerçeği yansıtır şekilde verildiğini bildiren rapordur.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmetini alan ve almayan şirketlerin mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle yapılan özel amaçlı denetim ve tasdikleri kapsamaktadır. Örnek vermek gerekirse, Yatırım İndirimi Tasdik İşlemleri,  Yeniden Değerleme Tasdik İşlemleri, Özel amaçlı raporlar vb.

Bilgi isteme yazılarında, hakkında bilgi istenen mükellefin tasdik hizmeti verilen mükellef ile ticari ilişkisi ve istenen bilgi açıklıkla belirtilecektir. Bilgi isteme talepleri yazılı olarak cevaplandırılacak ve cevap yazıları ilgili yeminli mali müşavir tarafından imzalanıp mühürle tasdik edilecektir.

KDV İadesiyle İlgili Terimler

Mükelleflerin KDV iade alacaklarını talep edebilmeleri için Yeminli Mali Müşavirler tarafından hazırlanarak vergi dairesine sunulan raporların genel adıdır.

Devreden KDV işletmelerde bir dönemde indirilemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği hesap olarak tanımlanabilir.

Şirketler mal veya hizmet teslimi yaptıkları kişilerden belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını tahsil ederler. Bu tahsil edilen KDV’ye “Hesaplanan KDV” denir.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi yükünü son kullanıcı üzerinde bırakan bir sisteme dayalı olarak düzenlenmiştir. İstisna teslimler ile indirimli orana tabi işlemlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edilmesi kanunun temel prensibini oluşturmaktadır.

Kanunun 32’nci maddesinde Yüklenilen Katma Değer Vergisi “İstisna teslim ile ilgili mal ve hizmet alımlarında ödenen Katma Değer Vergisi” olarak ifade edilmektedir.

Yüklenilen Katma Değer Vergisinin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen katma değer vergisi tutarları dikkate alınır.

Kanunda belirli malların alım ve satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan kimi zaman tamamı kimi zaman da kanunda belirlenmiş oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan edilip ödenmesine KDV Tevfkifatı adı verilir.

İadesi talep edilen vergi, yüklenilen KDV listesinde, belge bazında iade kapsamında işlemin bünyesine giren KDV’yi içerecek şekilde listelenmektedir.

Yüklenilen KDV listesinin oluşturulmasında gerek içerik, gerekse şekil olarak uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Yüklenilen KDV listesi sistem tarafından sorgulanmaktadır. Bu nedenle yüklenilen KDV listesinin gerçeğe uygun ve be­lirlenmiş kurallar çerçevesinde oluşturulması hem iade talep eden mükellefin hem de vergi dairesinin işini kolaylaştıracak, daha kısa sürede, doğru KDV iadesi yapılmış̧ olacaktır. Genel olarak yükleni̇len KDV lı̇stesi̇, iade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler, işlemin gerçekleştiğii dönem genel imal ve genel idare giderlerinden verilecek pay, ATİK’ e (Amortismana Tabi İkitisadi Kıymetlere) ilişkin verilecek paydan oluşur.

İndirimli orana tabi işlemlerde iadesi gereken KDV‘nin hesabında mükellefin bir yıl içindeki bütün indirimli orana tabi mal ve hizmet alımlarıyla, bu işlemlerle ilgili teslimlerden sağlanan (hesaplanan) KDV‘nin karşılaştırılması sonucunda mükellefin mahsup edemediği ve üzerinde bir yük olarak kalan KDV‘nin iadesidir.

Karşıt inceleme; başlanılan ve devam eden bir vergi incelemesinde kullanılmak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisinden dolayı başkaca mükellefin defter, kayıt ve belgelerinden yararlanılarak yapılan incelemeleri ifade etmektedir.

Karşıt İnceleme konusuna dair usul ve esaslarla alakalı düzenlemeler 20, 27,29 ve 34 numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. İlgili yasal düzenlemelerde KDV iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde Yeminli mali müşavirlerin ihracat konusu mal ve hizmetin üreticisi konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar karşıt incelemenin yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca karşıt inceleme tutanağının tasdik raporuna eklenmesi de gereklidir.

Tam Tasdik Denetimiyle İlgili Faydalı Kaynaklar