KDV Geçici 37. Madde Kapsamında Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat KDV İadesi

Kategori: Sirküler
Konu  : KDV Geçici 37. Madde Kapsamında Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat KDV İadesi
Tarih  : 03.06.2022

15.04.2022 tarih ve 31810 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7394 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle KDV Kanununun Geçici 37. maddesinde yapılan değişiklikle inşaat işlerine ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergisinin iadesine ilişkin düzenleme “inşaat işlerine ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den müstesnadır” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yatırımların ve üretimin desteklenmesi amacıyla 6770 sayılı Kanunun 10. maddesi ile KDV Kanununa eklenen Geçici 37. maddede 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin düzenleme yapılmıştı. 7161 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle uygulama süresi 2017, 2018 ve 2019 yılları olarak yeniden düzenlenmiş ve bu süreyi bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar Cumhurbaşkanına uzatmaya yetki verilmişti.

Cumhurbaşkanı, 1950 sayılı Kararla bu süreyi 2020-2021 yıllarına kadar, 5047 sayılı Kararla da 2022, 2023 ve 2024 yıllarına kadar uzatmıştı. 15.04.2022 tarih ve 31810 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7394 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle KDV Kanununun Geçici 37. maddesinde yapılan değişiklikle inşaat işlerine ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergisinin iadesine ilişkin düzenleme “inşaat işlerine ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den müstesnadır” şeklinde değiştirilmiştir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Geçici Madde 37:

(7394 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle değiştirilen madde: Yürürlük; 01.05.2022) İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.)

Değişiklik Ne Getirdi?

Yatırım Teşvik Belgelerinde makine ve teçhizat listesinde ithal veya yurt içinden temin edilecek makineler GTİP numaralarına göre miktar ve tutar olarak yer alırken, inşaat yatırım tutarı ise yapılması öngörülen inşaatın kapalı alanın m2’sı üzerinden bayındırlık inşaat m2 birim maliyeti dikkate alınarak hesaplanan tutara göre belirlenmektedir.

Değişiklik öncesi uygulamada Geçici 37. madde kapsamında imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlarda öngörülen inşaat yatırımına ilişkin inşaat işleri nedeniyle indirim yoluyla telafi edilemeyen KDVnin iadesi yatırımla ilgili o yıl içinde yapılan inşaat harcamaları üzerinden yüklenilen KDV tutarı olarak talep ediliyordu. Talep edilen iade yatırım teşvik belgesinde yer alan öngörülen inşaat harcaması tutarı ile gerçekleşen inşaat harcaması kıyaslanarak gerçekleştiriliyordu.

7394 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanun’un Geçici 37. maddesinde yapılan değişiklikle inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDVnin iadesine ilişkin düzenleme ile inşaat işlerine ilişkin mal teslimi ve hizmet ifalarının KDVden müstesna edilmesi iadesinin yatırımcılar tarafından değil; Geçici 37. madde kapsamda mal teslimi ve hizmet ifası işlemini yapan mükellefin indirim yoluyla telafi edilemedikleri vergileri talep etmeleri halinde iade alabilecekleri bir sisteme dönüşmüştür.

Önceki uygulamaya ilişkin tebliğde Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.” denilirken 7394 Sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanun Geçici 37. maddesinde yapılan değişiklikle uygulama tersine dönüş bir hal almıştır.

Ekonomik gelişmeler üretimin desteklenmesini bir ihtiyaç olmaktan çıkarmış artık bir zorunluluk olmuştur. Bu nedenle yapılacak düzenlemelerin uygulamada sorun yaratmasından çok olası sorunların çözümüne yönelik bürokratik işlemlerden arındırılmış bir şekilde yatırımcıların işlemlerini kolaylaştırıcı olmalıdır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna edilmesi yatırımcılar için yatırımın finansmanı açısından fayda sağlasa da uygulamada özellikle belirli miktarın ve tutarın altındaki alımlarda istisna uygulaması tedarik aşamasında yatırımcı ile satıcı arasında sorun yaşanmasına neden olacaktır.