KDV İADE TASDİK HİZMETİ

KDV İadesi Nedir?

En sade ifadesiyle KDV iadesi, herhangi bir işletmenin yüklenmiş olduğu katma değer vergisinin son tüketiciye yansıtamadığı durumlarda, aradaki KDV farkını mevzuatın belirlediği kurallar dahilinde devletten talep etmesi anlamına gelmektedir.

Daha ayrıntılı bir tabirle, KDV, mal ve üretim zincir içinde işletmeler tarafından yaratılan katma değerin vergilendirilmesi ve bu verginin indirim ve mahsup mekanizmasıyla son tüketiciye yansıtılmasıdır. Dağıtıcı ve üretici zinciri içinde yer alan kişiler, tahsil ettiği vergiden ödediği vergiyi çıkararak üzerinde herhangi bir vergi kalmamasını sağlar. Bu sayede, vergi yükünün son tüketicinin üzerinde kalması amaçlanır. İşte bu noktada, mal veya hizmet satışlarında KDV’nin ya çok düşük oranlı ya da yüzde sıfır olduğu durumlarda satıcı, kendinden önceki aşamadan yüklendiği KDV’yi alıcıya yansıtamaz. Vergi satıcının üzerinde kalır ve devletten yüklendiği bu fazladan KDV’yi iade alma hakkı doğar.

Daha teknik olarak tanımlarsak, KDV’den istisna veya indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarla ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde KDV İade alacağı doğmaktadır. Mükellefler indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri söz konusu KDV’yi Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben geri alabilmektedir.

KDV İade Türleri Nelerdir?

Katma Değer Vergisinde (KDV) iade hakkı doğuran işlemler, diğer bir deyişle KDV iade türleri, düzenlendiği Kanun maddeleri sırasına göre şu şekildedir:

1 – Mal ve Hizmet İhracatı (KDV Kanunu Md.11)

2 – Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna (KDV Kanunu, Md.13)

3 – Taşımacılık İstisnası (KDV Kanunu, Md.14)

a) Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri, (14/1)
b) İhraç malı taşıyan araçlara yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri, (14/3)

4 – İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler (KDV Kanunu, Md.29/2)

5 – Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDV Kanunu, Md.9)

6 – Diplomatik İstisnalar (KDV Kanunu, Md. 15)

a) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, (15/1)
b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, (15/1-b)

Odaklandığımız KDV İade Türleri

Mühür Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) olarak tüm KDV iade türlerinde tecrübemiz ve uzman ekibimiz var. Aşağıda belirtilen KDV ide işlerinde ise özel bir birikimimiz ve odaklanmamız söz konusudur.

İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İadesi

İnşaat taahhüt işlerinde KDV iadesi tasdik raporu yazmak son derece teknik detayları olan, yüksek uzmanlık ve deneyim gerektiren, inşaat işinin dinamiklerine vakıf olmayı zorunlu kılan bir iştir. Çetrefilli, dikkat, zaman, deneyim isteyen bir alan olduğu için bir çok YMM inşaat KDV iadesi işi almamaktadır.

Mühür YMM olarak inşaat KDV iadesine odaklanmamız ve özel bir ilgimiz bulunmaktadır. KDV İade raporlarımızın yüzde 30’unu inşaat işleri oluşturmaktadır.

İhracat İşlerinde KDV İadesi

İhracat işlemleri ve transit ticaret işlemlerinden doğan KDV iade alacakları odaklandığımız hizmet alanlarından biridir.

Mühür Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) olarak doğru hizmeti doğru bir şekilde, ilk raporda hatasız bir tarzda ve hızlıca sunmayı ilke edindik. İhracat KDV İadesiyle ilgili kapsamlı sirkülerimiz için tıklayınız! 

İmalatçıların mal ihraçlarında ihraç bedeline göre KDV iade uygulaması hakkında bu makaleden bilgi edinebilirsiniz.

KDV İade Hizmet Sürecimiz Nasıldır?

6 aşamalı hizmet sürecimizi tam izleyebilmek için ekranı yana kaydırın

img
001

Ön Analiz

KDV İade alacağınızla ilgili ön analiz çalışması yaparız. KDV iadesine esas dokümanlarınızın değerlendirilmesi, yasal riskler, tahmini iade alacağınız vb. konularda uzman görüşümüzü paylaşırız.

img
002

Teklif ve Sözleşme

Oranlar, fiyatlandırma, süre ve çalışma koşullarıyla ilgili teklifimizi iletiriz. Sizinle mevzuat gereği 1 yıllık sözleşme imzalarız.

img
003

Listeleme ve Karşıt

Sizden gelen alış faturalarına göre listeler oluşturur ve tedarikçilerinizin karşıt tutanaklarını hazırlarız. Karşıt birimimiz sizin adınıza firma inceleme ve karşıt firma inceleme sürecini yönetir.

img
004

KDV İade Raporu Yazma

Yeminli Mali Müşavirimiz KDV İade Tasdik raporunu hazırlar. İadeye esas listeleri ve hesaplama tablosunu sistem formatında hazırlayarak sisteme yükler.

img
005

Eksiklik Giderme

KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksiklikleri gideririz. Vergi Dairesinden eksikli yazısı gelirse içeriğe göre gerekli düzeltme ve güncellemeleri yapar vergi dairesine arz ederiz.

img
006

İade Bedelinin Yatırılması

Vergi Dairesinin onay sürecinden sonra KDV İade bedeli hesabınıza aktarılır.

KDV İade Hizmetlerimiz Neleri İçeriyor?

KDV İade hizmetlerimizi tecrübeli uzmanlarımızın gözetiminde ve uçtan uca bir bütün halinde tüm operasyon işlemleri içerecek şekilde sunmaktayız. KDV iade hizmetlerimiz 3 aşamadan oluşmaktadır:

1. KDV İade Tasdik Raporu Öncesi İşlemler
2. KDV İade Tasdik Raporunun Hazırlanması
3. KDV İade Tasdik Raporu Sonrası İşlemler


1. KDV İade Tasdik Raporu Öncesi İşlemler

• İade konusunu oluşturan işlemlerin ve firma resmi kayıtlarının mer’i mevzuat ve KDV kanunu çerçevesinde yasal durumunun tespit edilmesi

• KDV iade tutarının hesaplamasıyla ilgili belge ve bilgilerin gözden geçirilerek firmanın devletten ne kadar KDV iadesi talep edebileceğinin analiz edilmesi ve yaklaşık bir tutarın belirlenmesi

• Firmanın faaliyet kolu ve yasal kayıtları baz alınarak KDV iadesi talep sürecinde olası risklerin analiz edilerek mükellefle paylaşılması

• KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, hesaplama tabloları vb.) hazırlanması

• Tedarikçi firmalar nezdinde yürütülmesi gereken karşıt inceleme çalışmaları için gerekli tutanakların hazırlanması ve imza sürecinin mükellef adına takip edilmesi

2. KDV İade Tasdik Raporunun Hazırlanması

• Nakden veya mahsuben KDV iade işlemleri için gerekli olan KDV İade tasdik raporunun zamanında düzenlenmesi ve ilgili vergi dairesine ekleriyle birlikte teslim edilmesi

• KDV Uygulama Genel Tebliğinde her iade türü için belirlenmiş olan listelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu sistem formatında hazırlanıp İnternet Vergi Dairesi sistemine yüklenmesi


3. KDV İade Tasdik Raporu Sonrası İşlemler

• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafının sistemi üzerinde oluşan ön kontrol raporları ve vergi dairesinden gelen eksiklik yazıları için mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması

• KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü

• Vergi dairesi nezdinde rapor sonucunun takip edilmesi, sürecin uzamaması için yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken ek aksiyonlar varsa sağlanması

• Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesi aşamasında mükellefe uzmanlık desteği verilmesi

• Teminatlı iade kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilen teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması

KDV İade Hizmetlerinde Mühür Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Farkı

Uzmanlık

Mühür YMM olarak bünyemizde kamu sektöründe uzun yıllar vergi müfettişliği yapmış denetim uzmanları ve yeminli mali müşavirler çalışmaktadır. Akademi birimimiz sayesinde bu uzmanlık birikimimizi sürekli derinleştiriyoruz.

Ekip

Tecrübeli üstatlar ve yetiştirdikleri genç uzmanlar, karşıt incelemelere tahsis edilmiş özel bir takım, müşterilerimizle ve vergi daireleriyle sürekli iletişimde bulunan saha yöneticileri, bunlara merkezden destek veren idari kadro. Bu dinamik ekip sayesinde kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz.

Sektör Tecrübesi

10 yıldan fazla bilfiil vergi denetim sektöründe faaliyette bulunmaktayız. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve alanında son derece saygın 200'den fazla müşteriye hizmet vermekteyiz. Şimdiye kadar 1000'in üzerinde rapor hazırladık.

Sistem

Yüzlerce rapor üretimini verimli bir tarzda uçtan uca yönetmek için özel bir CRM yazılımı kullanıyoruz. KDV iade sürecinin süreç haritasını çıkardık ve sürekli iyileştiriyoruz. Karşıt inceleme operasyonlarını yine ayrı bir teknolojik bir platform üzerinden yürütüyoruz.

Yerinde Hizmet

İstanbul Merkez ofis, Ankara, Bursa, Artvin'de ofislerimiz var. Kalite için müşteriye yerinde hizmet vermeye, sahada olmaya, müşteriyle güçlü iletişim bağları kurmaya özel önem veriyoruz. Saha iletişimini güçlendirmek için merkez ofisimizde Kurumsal İletişim birimimiz bulunmaktadır.

Kolay Ulaşılmak

Açık iletişim ve kolay ulaşılabilir olmak temel hizmet ilkemizdir. Sahada ofislerimiz, merkezde Kurumsal İletişim birimimiz ve web sitemize koyduğumuz mobil telefonlarımız ile hizmet öncesinde, hizmet alırken ve hizmet sonrasında kolaylıkla uzmanlarımıza ulaşabilir, destek alabilirsiniz.

Küresel Yapılanma

MHR & Partners olarak sadece Türkiye'de hizmet vermiyoruz. Köln'de ilk ofisimizi açtık. Tesis ettiğimiz partnerlerimiz sayesinde 33 ülkede hizmet verir durumdayız. Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da şirket kurmak ve finansal hizmet almak isteyen şirketlere danışmanlık yapıyoruz.

Hizmet Çeşitliliği

Türkiye'de her türlü denetim hizmetini verebilecek şekilde yapılandık. Yurt dışı açılımımızla buna küresel hizmetleri de ekledik. Türkiye'de hizmet verdiğimiz bir firmaya Londra'da, Berlin'de, Roterdam'da, Brüksel'de hizmet verip onları küresel iş fırsatlarıyla buluşturabilir durumdayız.

Hız

Kaliteli hizmeti beklenen bir hızda almak günümüzün vazgeçilmezi. İşin temrin tarihini müşteriye bildirerek işi bir kerede doğru bir şekilde yapmaya ve hızlıca sonuçlandırmaya özel önem veriyoruz. Yazılım desteğiyle iş süreçlerini sürekli izleyen ve verilerle analiz eden özel bir ekibimiz var.

Kurumsal Yapı

Son 3 yıldır kurumsallaşma çalışmalarımızı hızlandırdık. Bireylerle değil ekip, sistem ve süreçlerle ilerlemeyi ilke edindik. Kendi içimizde onlarca proje çalışması yürütmekteyiz. Müşterilerimize dokunduğumuz her yerde profesyonel bir deneyim yaşatmak için sürekli yatırım yapıyoruz.

Öngörülebilir Olma

Müşteriler hizmet alırken sürprizleri sevmezler. Hizmet içeriklerinde ve fiyatlamada öngörülebilir olmayı beklerler. Dürüst ve açık iletişim, fiyatlandırma ve hizmet içeriklerimizde öngörülebilir olma temel iş yapma biçimimizdir. Her yılın başında fiyat ve oranlar müşteriye açıklanır, sonrasında sürprizler olmaz.

Güven

Müşteri bilgilerinin gizliliğine ve müşteri mahremiyetine özel önem veriyoruz. "Müşterini bilgilendir" prensibi gereği önceliğimiz müşterilerimizin "doğru hizmeti" almasıdır. Rapor süreci içinde olası tüm riskleri ve alternatif çözümleri paylaşarak uzmanlık tecrübemizden müşterilerimizi yararlandırırız.

Sıkıntısız Hizmet

Müşteri sıkıntısız ve ilk işlemde doğru hizmet bekler. KDV iade alacağı beklerken hiç beklemediği yasal ve ekonomik risklerle karşılaşmak istemez. KDV İade tasdik raporları içinde bir çok teknik detay barındıran ve dikkat edilmez, müşteri doğru yönlendirilmezse çok can sıkıcı sonuçların ve maddi kayıpların baş göstereceği bir iştir. Uzmanlık, deneyim, ekip ve sistem hayatidir.

Serbest Mali Müşavirler İçin Güvenilir Partner

Mühür YMM olarak, çalışma prensiplerimiz gereği, Serbest Mali Müşavirler veya Mali Müşavirlerin verdiği defter ve muhasebe kaydı tutmak, yurt içinde yerleşik olanlara şirket kurmak gibi hizmet alanlarına girmiyoruz. KDV İade, Tam Tasdik ve diğer vergi denetimi hizmetlerine odaklanıyoruz.

KDV İadenizi Nasıl Alırsınız?

KDV iadesi prensip olarak vergi incelemesi yapılarak verilir. Bunun iki istisnası vardır:

 1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı (çoğu işlemde 2021 yılı için 5.000 TL’yi) aşmayan  KDV iade alacakları için doprudan nakit iade
 2. Mahsuben iade


Mahsuben İade

KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların),

 • Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
 • İthalat sırasında uygulanan vergilere,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına, mahsuben iade edilebilir.

Mahsup talebi, iade hakkı doğuran işleme ilişkin ilgili bölümlerde belirtilen belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından üretilen “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun geldiği tarihte olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar itibarıyla yerine getirilir. Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının mahsuben iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi kaydıyla yapılabilir.


YMM KDV İade Tasdik Raporuna İstinaden Nakden İade

Mahsuben iade yöntemi dışındaki iade talepleri esas itibariyle Yeminli Mali Müşavirler tarafından yazılan vergi inceleme raporuna (KDV İade Tasdik Raporuna) istinaden nakit olarak yerine getirilir.

Bunun yanında Yeminli Mali Müşavir KDV İade Tasdik Raporu sonradan ibraz edilmesi koşuluyla mükellefe önden KDV iadesi yapan iade yöntemleri de vardır. Bunlar, Ön Kontrol Raporuna İstinaden KDV İadesi ve Teminat Karşılığı KDV İadesidir.

Ön Kontrol Raporuna İstinaden KDV İadesi

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri için; Yeminli Mali MüşaviR (YMM) tarafından tanzim edilen KDV İade Tasdik Raporu ve mevzuatta belirtilen tüm dokümanların KDVİRA sistemine yüklenmesi ve sonrasında sorgulanması sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

Teminat Karşılığı KDV İadesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sınırı aşan iadeye konu işlemlerde istenirse henüz YMM raporu ibraz edilmeden teminat gösterilerek de nakit iade alınabilir. Bu durumda teminat, iadeye konu işlem türüne göre YMM raporuna dayanılarak çözülür. Bu kapsamdaki nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir. Buna “normal teminat karşılığı iade” diyebiliriz. Bir de “indirimli” ve “artırımlı” teminat uygulaması vardır. 

 

a) Artırımlı Teminat Uygulaması İle KDV İade Yöntemi

Artırımlı teminat uygulaması, özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin incelemesiz ve teminat aranmaksızın yapılan iade sınırı aşan ve YMM Raporu ile talep edilmesi mümkün olan nakden iade taleplerinde, iade talep dilekçesi ile iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması ve nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi 5 iş günü içinde gerçekleştirilmesini sağlayan bir iade yöntemidir.  Artırımlı teminat uygulamasıyla ilgili süreler hakkında bilgi almak için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

b) İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) İle KDV İade Yöntemi

Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası verilir. Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere, mevzuatta yer alan açıklamalara göre yerine getirilir.

İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir.

Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür.

KDV İade süreci son derece teknik detaylar barındıran yüksek uzmanlık, dikkat ve özen isteyen bir süreçtir. Riskli ve maliyetli sonuçlarla karşılaşmamak, KDV iade alacağınızı hızlı ve mevzuata uygun bir şekilde almak için Mühür YMM uzmanlığına ve tecrübesine müracaat edin.

KDV İade Hizmeti Alırken Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 • KDV iade alacağının talep edilmesinde zaman aşımı 2 yıldır. Bu süreyi geçirmeleri durumunda şirketler devletten herhangi bir kDV iadesi talep edemezler.

 • KDV iade raporunun yasal mevzuata ve gerçek işlemlere uygun hazırlanmaması durumunda vergi dairesi inceleme başlatabilmektedir. Bu yüzden deneyimli bir yeminli mali müşavirlik şirketiyle çalışmak önem arz etmektedir.

 • KDV iade raporunda bazı kritik süreler vardır. Eksiklik yazılarının zamanında vergi dairesi gönderilmesi, vergi dairesi sistemine yükleme listelerinin zamanında yüklenmesi vs. gibi. Bu süreler geçildiğinde müşteriler ciddi hak kayıplarıyla ve vergi dairesi incelemeleriyle karşılaşabilmektedirler. Bu yüzden ekibi, sistemi ve deneyimi olan yeminli mali müşavirlerle çalışmak bu riskleri minimize edecektir.

 • Yeminli Mali Müşavirin KDV İade Tasdik Raporunu hızlı, doğru ve kaliteli yazabilmesi için müşterinin belgelerini zamanında hazır etmesi ve istenilen nitelikli evrakların klase edilerek sunulması son derece önemlidir.

 • KDV İade raporu sürecinde hızlı tahsilat alabilmek için müşteri ile Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) şirketi arasındaki iletişim son derece önemlidir. Açık, aktif bir iletişim olmalı ve müşteri her gelişmeden bilgilendirilmelidir. Özellikle karşıt inceleme safhasında ortaya çıkan tıkanıklarda müşterinin özel bir desteği gerekmektedir.

 • İnşaat taahhüt işlerinde KDV İade alacağı son derece teknik detayları olan özellikli bir iştir. Zaman alan ve çok detaylı bir iş olduğundan bir çok YMM şirketi bu alana girmekte tereddüt yaşamaktadır. Mühür Yeminli Mali Müşavirlik olarak inşaat KDV iadesi alacağında özel bir deneyimimiz ve ekibimiz vardır. 

Müşterilerimiz KDV İade Hizmetimiz İçin Ne Dediler?

Mustafa TÜRKASLAN

Tekstil | BURSA

img

"Bursa'da ofisleri olduğu için Mühür YMM ile çalışmaya karar verdim. Hızlı ve sonuç odaklı çalışıyorlar. İletişime oldukça açıklar. Kolay ulaşabiliyorum."

Aykan SARI

İnşaat | İSTANBUL

img

"Mühür YMM'deki uzman arkadaşların bilgi birikimleri beni etkiledi. Alternatif çözümler üreterek doğru kararlar almamda yardımcı oldular."

İsmail DURMUŞ

Lojistik | ARTVİN

img

"Mühür YMM'de benim en çok dikkatimi çeken deneyimli üstatların yanında genç çalışanlar. Geçmişle gelecek arasında köprüler kurulmuş gibi."

Naci ARİFAĞAOĞLU

Enerji | ARTVİN

img

"Uzun yıllardır Mühür YMM ile çalışıyorum. Esnek ve yardımseverler. Güven veren bir çalışma disiplinleri var. Ekip halinde çözüm üretiyorlar."

özge teke

merkez ofis | KURUMSAL İLETİŞİM

Size Yardımcı Olalım

Kolay ulaşabilir olmak ve açık iletişim firmamızın temel ilkelerindendir.  

KDV iade hizmetimiz hakkında bilgi ve teklif almak için bana e-posta gönderebilir veya aşağıdaki şirket telefon numarasından mesai saatleri içinde (hafta içi 9:00 – 18:00 arası) beni arayabilirsiniz.

+90 542 208 5308

kurumsal.iletisim@mhrpartner.com

KDV İade Hizmeti İçin Teklif Alın

KDV İade hizmetimizle ilgili bilgi ve teklif almak için aşağıdaki formu doldurun. Uzmanımız 1 iş günü içinde telefon yoluyla sizinle iletişime geçecektir.

KDV İADE HİZMETİNDE SAĞLAM ÇÖZÜMLER

Yurt içi ve yurt dışı hizmetlerimizle yerelden küresele doğru yolculuğumuzda sizinleyiz.

10

Yıllık Tecrübe
Tecrübeli Ekip
Küresel Yapılanma

KDV İadesiyle İlgili Sık Sorulan Sorular

KDV Kanunu’nun 11, 13, 14 ve 15.maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade olunur. Bakanlar Kurulunca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin iade edilmesi gerekir. %1 ve %8 orana tabi mal ve hizmet satan işletmeler, indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle KDV iadesi alabilirler.

Mal veya hizmet ihracatı yapan kurum ve kişiler, KDV iadesi alabilir. Mal veya hizmetlerin yurt dışı için satışı, kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilerek KDV alabilmeleri sağlanır. Maliye Bakanlığı, bazı özel durumlarda vergi alacaklarını garanti altına almak için vergi mükelleflerine KDV kesintisi yapma hakkı vermiştir. Bu kişi ya da kurumlar, yapılan kesintinin miktarını, tüm gerekli dosya ve evrakları tamamlamaları halinde vergi dairesi üzerinden KDV iadesi talebinde bulunabilir.

KDV iadesinin, ticari olayın gerçekleştiği yılın sonuna kadar kullanılabilme hakkı vardır. 01.01.2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren yasaya göre, bu tarihten sonra oluşan işlemlerde tam istisnadan kaynaklanacak KDV iade alacakları, bu istisna durumunun gerçekleştiği yılı izleyen yılbaşı itibariyle 2 yıl süresince iade talep dilekçesi verilerek gereklik işi ya da kurumlarca talep edilmelidir. Bu süre içinde KDV iade talebi gerçekleştirilmezse zaman aşımı söz konusu olur.

KDV iade talebi, internet üzerinden yapılacaksa İnternet Vergi Dairesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre girişiyle bu mümkündür. Sisteme giriş yapıldığında işlem seçenekleri arasında KDV iade talebi listelerini gönderme işlemi de bulunur.

Ne kadar KDV İade alacağınızın oluşacağını hesaplamak son derece teknik ve uzmanlık gerektiren detaylı bir işlemdir. Şirketinizin faaliyet gösterdiği sektör, alış faturalarınızın niteliği, mevzuat kurallarına göre farklılık arz eder. Bu yüzden bu konuda uzman desteği almanızı öneririz. Mühür YMM olarak müşterilerimizle hizmet alım görüşmesi yaparken tahminen ne kadar KDV iade alacağınızın oluşacağı çalışmasını yapıyoruz.

KDV Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden yapılacak tam istisnadan kaynaklanan KDV iade talep sürelerinde zamanaşımı süresi izleyen yılbaşından itibaren iki yıl olarak belirlenmiştir.

KDV iadesi talebi olan mükellefler, iade sürecinin hangi aşamada olduğunu www.ivdb.gov.tr/iadeweb/kdvsorgu.php adresinden sorgulayabilirler.

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlendi.

İndirilecek KDV ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bu makalemizi gözden geçirin!

KDV İadesiyle İlgili Terimler

Mükelleflerin KDV iade alacaklarını talep edebilmeleri için Yeminli Mali Müşavirler tarafından hazırlanarak vergi dairesine sunulan raporların genel adıdır.

Devreden KDV işletmelerde bir dönemde indirilemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği hesap olarak tanımlanabilir.

Şirketler mal veya hizmet teslimi yaptıkları kişilerden belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını tahsil ederler. Bu tahsil edilen KDV’ye “Hesaplanan KDV” denir.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi yükünü son kullanıcı üzerinde bırakan bir sisteme dayalı olarak düzenlenmiştir. İstisna teslimler ile indirimli orana tabi işlemlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edilmesi kanunun temel prensibini oluşturmaktadır.

Kanunun 32’nci maddesinde Yüklenilen Katma Değer Vergisi “İstisna teslim ile ilgili mal ve hizmet alımlarında ödenen Katma Değer Vergisi” olarak ifade edilmektedir.

Yüklenilen Katma Değer Vergisinin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen katma değer vergisi tutarları dikkate alınır.

Kanunda belirli malların alım ve satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan kimi zaman tamamı kimi zaman da kanunda belirlenmiş oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan edilip ödenmesine KDV Tevfkifatı adı verilir.

İadesi talep edilen vergi, yüklenilen KDV listesinde, belge bazında iade kapsamında işlemin bünyesine giren KDV’yi içerecek şekilde listelenmektedir.

Yüklenilen KDV listesinin oluşturulmasında gerek içerik, gerekse şekil olarak uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Yüklenilen KDV listesi sistem tarafından sorgulanmaktadır. Bu nedenle yüklenilen KDV listesinin gerçeğe uygun ve be­lirlenmiş kurallar çerçevesinde oluşturulması hem iade talep eden mükellefin hem de vergi dairesinin işini kolaylaştıracak, daha kısa sürede, doğru KDV iadesi yapılmış̧ olacaktır. Genel olarak yükleni̇len KDV lı̇stesi̇, iade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler, işlemin gerçekleştiğii dönem genel imal ve genel idare giderlerinden verilecek pay, ATİK’ e (Amortismana Tabi İkitisadi Kıymetlere) ilişkin verilecek paydan oluşur.

İndirimli orana tabi işlemlerde iadesi gereken KDV‘nin hesabında mükellefin bir yıl içindeki bütün indirimli orana tabi mal ve hizmet alımlarıyla, bu işlemlerle ilgili teslimlerden sağlanan (hesaplanan) KDV‘nin karşılaştırılması sonucunda mükellefin mahsup edemediği ve üzerinde bir yük olarak kalan KDV‘nin iadesidir.

Karşıt inceleme; başlanılan ve devam eden bir vergi incelemesinde kullanılmak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisinden dolayı başkaca mükellefin defter, kayıt ve belgelerinden yararlanılarak yapılan incelemeleri ifade etmektedir.

Karşıt İnceleme konusuna dair usul ve esaslarla alakalı düzenlemeler 20, 27,29 ve 34 numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. İlgili yasal düzenlemelerde KDV iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde Yeminli mali müşavirlerin ihracat konusu mal ve hizmetin üreticisi konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar karşıt incelemenin yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca karşıt inceleme tutanağının tasdik raporuna eklenmesi de gereklidir.

İndirilecek KDV işletmelerin faaliyet alanlarına göre yaptıkları her türlü mal veya hizmet alımlarında satıcıya ödenecek katma değer vergisini ifade eder.

İşletmeler tarafından satın almalarda ödenecek katma değer vergileri işlemin içeriğine bağlı olarak %1, %8 veya %18 oranlarında ilgili alım tutarının matrahı üzerinden hesaplanır. “İndirilecek KDV” olarak muhasebeleştirilir. “19. Diğer Dönen Varlıklar” hesap grubunda yer alan “191 İndirilecek KDV” hesabında izlenir ve ilgili ay hesaplanan KDV tutarından indirimi/mahsubu gerçekleştirilir. Hesaplanan KDV azlığından indirimi/mahsubu gerçekleşmeyen tutar devreden KDV olarak sonraki aylara aktarılır ve hesaplanan KDV’den indirilinceye (tam istisna kapsamında yapılan teslimlere ilişkin alışlardan kaynaklanması durumuna göre iade olarak da alınabilmektedir) kadar bu hesapta bekletilir.

 

KDV İadesiyle İlgili Faydalı Kaynaklar