İndirimli Oran KDV İade Taleplerinin Zaman Aşımına Uğraması

23 Aralık 2021 - Sirküler - Yasin Çakin

2020 Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarında Zamanaşımı

23 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ e istinaden;

2019 ve izleyen yıllardan itibaren geçerli olmak üzere 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergilere ilişkin iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade işleminin belirtilen süre içinde teminat karşılığı yapılması durumunda da, YMM Teminat Çözüm Raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunlu olacaktır.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu konuyu örneklerle açıklayalım:

Örnek 1: (X) Gıda A.Ş., 2020 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan KDV iadesini 2021/Temmuz beyannamesinin “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2021 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2022 tarihinde sisteme girmiştir.

Buna göre, (X) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2021 tarihine kadar) sisteme girmediğinden mükellefin iade talebi reddedilecektir.

Örnek 2: (A) İnşaat Ltd. Şti. 2020 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2021/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (A) İnşaat Ltd. Şti., 31/12/2021 tarihinde standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade talebinde bulunmuştur.

Buna göre, (A) İnşaat Ltd. Şti., 2020 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalara istinaden 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiğiniz, İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla talep edeceğiniz KDV iadesini en geç izleyen yılın son dönemi  (2021-11) KDV beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmedir.İlgili tebliğe göre beyan edilmesi gereken beyannameniz, sisteme yüklenmesi gereken listeleriniz, onaylanması gereken listeleriniz ve iade talep dilekçeniz varsa 31.12.2021 tarihine kadar işlemlerinizi tamamlamanız  gerektiğini hatırlatırız.

Özetle: 2020 yılı İndirimli oran teslimlere ilişkin İade hakkının zamanaşımına uğramaması için aşağıdaki 3 şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

1-) 2020 yılı için 2021 yılının En geç Kasım ayı beyannamesinde 439 koduyla iade rakamının belirlenmesi. (Tebliğ gereği 31.12.2021 sonuna kadar düzeltme yoluyla Kasım ayı beyannamesinde düzeltme verilebilir.)

2-)  31.12.2021 tarihine kadar İnternet Vergi Dairesine listelerin sisteme yüklenmesi ve onaylanması.

3-) En geç 31.12.2021 tarihine kadar iade talep dilekçesinin verilmiş olması gerekmektedir.