İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı İle İlgili Sınır

Kategori: Sirküler
Konu  : 2022 yılında iade konusu yapılamayacak KDV tutarı ile ilgili sınır yeniden belirlendi.

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlendi.

KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesine göre indirimli oranda vergiye tabi işlemler nedeniyle iade hakkının doğması, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla giderilemeyen vergi tutarlarının, ilgili yıl için tespit edilmiş olan tablodaki alt limiti geçmesine bağlıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 39) ile 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “İndirimli
Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” başlıklı (III/B-3) bölümünde değişiklikler yapılarak
indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “3.4.7.Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları” başlıklı bölümünde yer verilen açıklamaya göre, indirimli oran kapsamında iade taleplerinde, geçmiş yıllar için belirlenen alt sınırlar, doğrudan cari yıla ilişkin iade hesabına dâhil edilmeyecek, devreden KDV hesabında muhafaza edilecektir.