Katma Değer Vergisi (KDV) İade Alacağı Ne Zaman Talep Edilir?

Vergi Kanunlarında yer alan zamanaşımı düzenlemeleri, vergi idaresi bakımından belirli süreler sonrası vergi alacağının ortadan kalmasını, mükellef tarafından ise vergi borcunun ve vergi iadesine konu bir alacağın ortadan kalmasını ifade eder. Hak düşürücü bu husustan dolayı Katma Değer Vergisinde, KDV iade alacağının talep edilme sürelerini bilmek hayati önem arz etmektedir. Mükellefler, KDV iade alacaklarını ne zaman talep edebileceklerini merak etmektedir. Bu makalede KDV iade alacaklarına ilişkin talep sürelerine örneklerle yer vereceğiz.

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Alacağı Talep Süresi

 

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri gerekir. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM (Yeminli Mali Müşavir) KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

2021 yılına ilişkin “İndirimli Orana Tabi İşlemleri” gerçekleştiren mükelleflerin iade taleplerine ilişkin durumlarını açıklayacak olursak:

–    2022 yılı sonuna kadar KDV iadesinin talep edilmesi,

–    2022 yılı sonuna kadar KDV iade talebine ilişkin listelerin ve hesaplama tablolarının internet vergi dairesi sistemine yüklenmesi,

–    2022 yılı sonuna kadar KDV iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesini internet vergi dairesi sistemine yüklenmesi,

–   2022 yılı sonuna kadar Teminat Mektubu ile talep edilen KDV iadesinde ilişkin teminat mektubunun vergi dairesine diğer belge ve bilgiler ile ibraz edilmesi,

–    KDV iadesinin YMM raporu ile talep edilmesi durumunda ise yukarıdaki tüm işlemlerin yapılmasına müteakip 6 ay içinde YMM raporunun ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin KDV İade Alacağı Talep Süresi

 

3065 sayılı Kanunun 32.nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

2021 yılına ilişkin “Tam İstisna Kapsamındaki İşlemleri” gerçekleştiren mükelleflerin iade taleplerine ilişkin durumlarını açıklayacak olursak:

–    2023 yılı sonuna kadar KDV iadesinin talep edilmesi,

–    2023 yılı sonuna kadar KDV iade talebine ilişkin listelerin ve hesaplama tablolarının internet vergi dairesi sistemine yüklenmesi,

–   2023 yılı sonuna kadar KDV iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesinin internet vergi dairesi sistemine yüklenmesi,

–   2023 yılı sonuna kadar Teminat Mektubu ile talep edilen KDV iadesinde ilişkin teminat mektubunun vergi dairesine diğer belge ve bilgiler ile ibraz edilmesi,

–    KDV iadesinin YMM raporu ile talep edilmesi durumunda ise yukarıdaki tüm işlemleri yapılmasına müteakip 6 ay içinde YMM raporunun ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin KDV İade Alacağı Talep Süresi

 

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9.uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

2021 yılına ilişkin “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemleri” gerçekleştiren mükelleflerin iade taleplerine ilişkin durumlarını açıklayacak olursak:

–  2023 yılı sonuna kadar KDV iadesinin talep edilmesi,

–  2023 yılı sonuna kadar KDV iade talebine ilişkin listelerin ve hesaplama tablolarının internet vergi dairesi sistemine yüklenmesi,

–  2023 yılı sonuna kadar KDV iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesini internet vergi dairesi sistemine yüklenmesi,

–  2023 yılı sonuna kadar Teminat Mektubu ile talep edilen KDV iadesinde ilişkin teminat mektubunun vergi dairesine diğer belge ve bilgiler ile ibraz edilmesi,

–  KDV iadesinin YMM raporu ile talep edilmesi durumunda ise yukarıdaki tüm işlemleri yapılmasına müteakip 6 ay içinde YMM raporunun ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.