KDV Tevkifat İadelerinde Değişiklik

Kategori: Sirküler
Konu  : KDV Tevkifat İadelerinde Tevkif Edilen KDVnin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı
Tarih  : 21.05.2022

KDV tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde tevkif edilen KDV’nin ödenmiş olması şartı kaldırıldı.


16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmişti. Bu değişiklikle KDV tevkifat iadelerinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile 01.03.2022 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmişti.

Bu düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Dördüncü Dairesi 1/2/2022 tarih ve 2021/2647 sayılı Kararı ile 35 Seri No.lu değişiklik Tebliği’nin 15.maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup; GİB tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 23.3.2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Kararı ile itirazın reddine karar vermiştir.

Buna göre Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.

Söz konusu durum, GİB tarafından Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine hitaben yazılan 13.05.2022 tarih ve E-63230 sayılı yazı ile duyurulmuştur. Yazıda tevkifat uygulaması kaynaklı iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenme şartının aranılmayacağı ancak bu kapsamdaki iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince alıcılar tarafından tevkif edilen KDV nin hazineye intikal edip etmediğinin araştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: TÜRMOB