İhracat Gelirlerindeki Kurumlar Vergisi Oranında İndirim

Kategori: Sirküler
Konu  : İhracat yapan firmaların münhasıran ihracattan elde ettikleri gelirleri için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması
Tarih  : 21.05.2022

İhracat yapan firmaların münhasıran ihracattan elde ettikleri gelirleri için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması hakkında bir düzenleme yapıldı.

 

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile; İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına 1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştı. GİB tarafından yayımlanan 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile konu hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre;

  • İhracat ve üretimden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeden 17 Mayıs 2022 (süre uzatımı ile 20 Mayıs 2022) tarihine kadar verilmesi gereken 2022 yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde yararlanılacaktır.

  • Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, gerek ihracattan elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacaktır.

  • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.

  • Üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum kazancını aşamayacaktır.

  • Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki indirimli vergi oranı, 1 puanlık indirimden sonra uygulanacaktır.

  • Üretim faaliyetinden elde edilen kazanca, kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanması halinde, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci defa indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır.

  • Transit ticaret kapsamındaki mal satışları ihracat faaliyeti olarak değerlendirildiğinden, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar da indirimden yararlanır.

  • Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir.

  • 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, gerek ihracattan/üretimden elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını (kurumlar vergisi matrahını) aşamaz. Dolayısıyla, mükelleflerin ihracat/üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını (kurumlar vergisi matrahını) aşmamak kaydıyla ihracat/üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.

  • Mükelleflerin; ihracat/üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan/üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan/üretimden elde edilen kazancın Ticari Bilanço Karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.