41 Nolu Tebliğ ve İmalatçı Firmaların İhracat KDV İşlemlerine Yönelik Yeni Düzenlemeler

Kategori: Sirküler
Konu  : 41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ndeki değişiklik yapılmasına dair Tebliğ kapsamında imalatçı firmaların ihracat KDV İade işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler
Tarih  : 11.05.2022
Sayı    : YMM-2422-2022/415

21/04/2022 tarih ve 31816 sayılı resmî gazetede yayımlanan “41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 8. maddesi ile 1 Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğine aşağıdaki hususlar eklenmiştir:

1. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade


Kapsam

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 32’nci maddesinde, imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu çerçevede, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler.

Bu uygulama ihtiyari olup, uygulamadan Tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde tanımlanan imalatçılar faydalanabilir.

(İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması, gerekmektedir)

Bu uygulama kapsamındaki mallara ilişkin istisnanın kapsamı ve beyanı Tebliğin (II/A-1.1.1.), istisnanın tevsiki Tebliğin (II/A-1.1.2.), ihraç edilen malların geri gelmesi Tebliğin (II/A-1.1.3.) bölümlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülür.

Bununla birlikte, imalatçılar bu uygulama kapsamındaki işlemlerini, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan ederler. Bu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin %10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılır.

Öte yandan, ihraç edilen malların geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, bu uygulama kapsamında iade edilen tutarların gümrük idaresine ödenmesi veya bu tutar kadar teminat gösterilmesi gerekir.

İmalatçılar bu bölüm kapsamında, Tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde belirtilen imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler. İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir. Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel değildir. İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamamakla birlikte, söz konusu mallar için Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında yüklenilen KDV’nin iadesini talep edebilirler. 

Aynı dönemde imalatçıların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c veya geçici 17’nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür. İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenir. 

Bu bölüm kapsamında iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir. Ancak imalatçılar, bu uygulama yerine imal ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin iadesini Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında talep edebilirler. Ayrıca bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabilirler.

İade

İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

– Standart iade talep dilekçesi

– İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

– İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

– Satış faturaları listesi

– Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)

– İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)

– İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

 

Mahsuben İade

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.


Nakden İade

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.

İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

Bahse konu tebliğ yürürlük tarihi 01.05.2022 tarihi olup, 01.05.2022 tarihinden sonra gerçekleştirilecek ihracatlar işlemlerine ilişkin olarak faydalanma şansı olacaktır.

41 nolu tebliğ ile getirilen hükümler çerçevesinde, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler.

41 nolu tebliğ ile getirilen hükümlerden faydalanabilmek için aşağıdaki şartlar birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

– 01.05.2022 tarihinden itibaren gerçekleşen ihracat işlemlerine uygulanabilecektir,

– firmanın imalatçı firma olması, İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması, gerekmektedir.

– İmalatçılar bu bölüm kapsamında, imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler.

– Aynı dönemde imalatçıların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c veya geçici 17’nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür. İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenir. 

İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)

Konuya ilişkin örnekler aşağıda yer aldığı gibidir:

Örnek 1: X A.Ş. 29.04.2022 tarihinde imal ettiği ürünü yurtdışı teslimine ilişkin ihracat faturası düzenlemiş ve aynı tarihte gümrük Çıkış beyanı düzenlenmiştir. Gümrük Çıkış Beyanı 02.05.2022 tarihinde kapanmıştır. İhracat bedeli 568.963-USD karşılığı 8.412.231,17-TL olarak gerçekleşmiştir.

– Yukarda yer alan şartları taşıdığı için X A.Ş. Firması ihracat bedelinin %10 tutarında KDV iadesini alabilecektir. Kapanış tarihi itibariyle ihracat gerçekleştirildiği sayıldığımdan kapanış tarihi 02.05.2022 tarihi olduğu için yeni düzenlemeden faydalanabilecek ihracat bedelinin (8.412.231,17-TL * %10=) 841.223,11-TL KDV İadesini yüklenim çalışması yapmadan alabilecektir.

Örnek 2: X A.Ş. 2022/mayıs ayı içinde yurtdışına imal ettiği ürünü teslimine ilişkin olarak toplam 1.012.938,66-USD karşılığı 14.965.289,91-TL ihracat gerçekleştirmiştir. Bahse konu ihracatın bir kısmı dahilde işleme izin belgesi kapsamında KDV ödemeksizin alınan hammaddeler kullanılmak üzere imal edildiği belirlenmiştir. İhraç edilen ürüne ilişkin olarak KDV ödemeksizin alınan hammadde tutarının 5.658.225,13-TL tutarında olduğu belirlenmiştir.

– Bu durumda tebliğ gereği toplam ihracat bedelinden İhraç edilen ürüne ilişkin olarak KDV ödemeksizin alınan hammadde tutarının (5.658.225,13-TL) düşülmesi sonucu kalan (14.965.289,91.TL – 5.658.225,13.TL=) 9.307.064,78-TL tutarının %10’u üzerinden (9.307.064,78-TL * %10=) 930.706,48-TL KDV İadesini yüklenim çalışması yapmadan alabilecektir.

2. 41 Nolu Tebliğ İle Getirilen Diğer Değişiklikler

Sirkülerimizin konusu olmamakla beraber sadece konu başlıkları olarak aynı tebliğ ile getirilen diğer değişikliklere kısaca aşağıdaki gibi değinilmiştir:


İncelemesiz Raporsuz KDV İade Talep Tutarları Artırıldı

İncelemesiz raporsuz talep edilebilecek KDV iade tutarı KDV Uygulama Genel Tebliğinde 5.000-TL sınırı uygulanmaktaydı, bu tutar yeni düzenleme ile 01.05.2022 tarihinden sonra gerçekleşecek işlemlere uygulanmak üzere, 10.000-TL’ye çıkartılmıştır.


Demir Çelik Ürünlerinin Teslimine Tevkifat Uygulaması Getirildi

01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk teslimleri hariç, sonraki el değiştirmelerde (4/10) oranında tevkifat uygulanması getirildi. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddelerle birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde (4/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Getirildi

Getirilen yeni düzenlemeye göre 01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, tevkifat yapma sorumluluğunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, alıcı ile satıcı arasında yapılacak sözleşmeyle daha önce kısmi tevkifat kapsamında olan teslimlere ilişkin (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki işlemler hariç) tevkifatlar için alıcılar tarafından tam tevkifat uygulanabilecek. Bu kapsamdaki düzenleme daha önce kısmi tevkifata konu edilen işlemlere yönelik olup, diğer işlemleri kapsamamaktadır. Tam tevkifat işleminde satıcı olan mükellefler genel usullere göre iade talebinde bulunabilecekler. Tam tevkifat sözleşmesinden bir yıl içinde vazgeçilemeyecek. Taraflar dilemeleri halinde sözleşmeyi yenilenebilecekler.

 

Binek Otomobili Teslimindeki Uygulayacak KDV Oranı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanır.

 

Arsa Teslimleri ve Konut Teslimlerinde KDV Oranları

Tebliğ ile 01.04.2022 tarihinden itibaren uygulanacak KDV Oran değişikliğine ilişkin örnek ve açıklamalara yer verilmiştir.