İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde KDV İçin Tecil – Terkin Uygulaması

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde KDV için tecil – terkin uygulaması imalatçılar ve ihracatçılar tarafından merak edilmektedir. Hangi durumlarda tecil – terkin uygulamasının geçerli olacağı bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

 

1. İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Tecil – Terkin Uygulamasının Yasal Dayanağı

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

11/1-c maddesinde, imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler nedeniyle hesaplanan KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil olunacağı, ihracatın teslim tarihini takip eden 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde de tecil edilen bu verginin terkin edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-8.3.” bölümünde;

”Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabileceği belirtilmektedir.

İmalatçının ise;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması gerekmektedir.

2. KDV’nin Tecil – Terkini İçin İmalatçı Vasfının Bulunması

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslim yapılabilmesinin ilk koşulu, “imalatçı” vasfına sahip olmaktır. İmalatçı vasfı bulunmayan satıcıların ilke olarak tecil -terkin uygulamasından yararlanabilmesi mümkün değildir.

İmalatçının;

a) Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya öngördüğü birimlerden alınmış üretici belgesine sahip olması,

c) İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

d) Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya üretici belgesindeki üretim altyapısına sahip olması gerekmektedir

Bu şartlara sahip olan imalatçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “Sanayi Sicil Belgesi” veya üretici belgesi ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir. Satıcıların imalatçı niteliğinde bir değişikliğin olması veya imalatçı niteliğinin kaybedilmesi hallerinde, bu durum en geç 15 gün içinde vergi dairesine bildirilir.

3. KDV’nin Tecil – Terkini İçin Sanayi Sicil Belgesinin Bulunması

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin Tecil – Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar başlıklı 8.3. bölümünde ilgili kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (İlgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkün olduğu belirtilmiştir.

Sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen mükelleflerin, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkündür

Bu bilgiler ışığında, ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde (KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden önceki) sanayi sicil belgesi ve kapasite raporuna sahip olunmaması, ancak imalatçı sayılmanın diğer şartlarının gerçekleştiğinin yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkündür.

 

4. Sanayi Sicil Belgesinde Yer Almayan Ürünlerin Teslimi Halinde KDV Tecil – Terkini

 

İmalatçı belgesinde yer almayan yeni malları imal etmeye başlayan mükelleflerin bu malları imalatçı belgesinde yer alan üretim konusu mallara ilave ettirmesi (var olan belgenin yeni malları kapsayacak şekilde revize ettirilmesi) halinde imalatçı belgesine yeni ilave edilen mallar yönünden tecil-terkin uygulamasından; ilgili kurumdan olumlu görüş alınması kaydıyla ilgili kuruma başvuru tarihi itibariyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak sanayi sicil belgesinin üretim konusu kısmında yer almayan ancak kapasite raporunda imalatının yapılabileceği belirtilen malların ihraç kayıtlı teslime konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.