Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Şirketleri Ne İş Yapar?

Yeminli mali müşavirlik (YMM) şirketleri, yeminli mali müşavirler tarafından kurulan ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunan, bünyesinde yeminli mali müşavir barındıran firmalardır. Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini kısaca kamu adına vergi ve diğer yetkilendirildiği konularda denetim yapan ve denetimin sonucunu raporla belirten, ücretini ise işi yaptırandan alan şeklinde tanımlayabiliriz.

Yeminli Mali Müşavirliğin Kanundaki Tanımı

3568 Sayılı Meslek Yasası ile yapılan Yeminli Mali Müşavirlik tanımı;

“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

– Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
– Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 

-Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.”

Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.”

568 Sayılı Yasanın 11. Maddesine göre, YMM’ler göreve başlamadan önce mahkeme huzurunda yemin etmek zorundadır. Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler. “Yeminli mali müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Tasdik ve Denetim Hizmeti

Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik ederler.

Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiştir. Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek ezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler. Vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.

Yeminli mali müşavirlik şirketleri genel olarak bir işletmenin tüm finansal sistem ve bütçelerinin doğru şekilde yönetimini sağlar, müşteriyi tüm ticari işlemler hakkında bilgilendirir, şirketin veya firmanın sistemlerini inceler ve risk analizi yapar, gerekli olan tüm finansal rapor, belge ve evrakları hazırlar, işletmenin yatırımlarını kayıt altına alır, işletmenin mali tasarrufuna ve kararlarına dair profesyonel görüş ve düşüncelerini sunar, iç ve dış denetçilerle iletişim kurar ve meydana gelebilecek olumsuzlukları ele alır.

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdik Etme Yetkisi Verilmiş İşlemler

Kanun ve yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevzuat hükümleri gereği bugüne kadar Yeminli Mali Müşavirlere aşağıdaki işlemleri tasdik etme yetkisi verilmiştir. İlgililerin bu tasdikleri yaptırmaları bazı hallerde de zorunludur.

 • İsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlanması,
 • Yapılan ihraç işlemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV’nin iadesi ve mahsubu konusunda tasdik işlemleri,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve bu konularda müşavirlik yapılması,
 • Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 • Amortisman hesaplarının tasdiki işlemleri.
 • KDV Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle KDV iadesi veya mahsubu işlemlerinin tasdiki,
 • KDV Kanunu’nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının tasdiki,
 • Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,
 • İlişiksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
 • Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi.
 • Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
 • Dahilde işleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili işlemlerin tasdiki,
 • İndirimli oranda KDV’ne tabi işlemlerin tasdiki,
 • Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (Enflasyon düzeltme farklarının, olağanüstü yedek akçe, özel fonlar, dağıtılmamış karlar)
 • Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
 • Radyo – Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
 • İthali kontrol altına alınan ürünlerle ilgili tasdik işlemleri,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin “yatırım indirimi” ile ilgili işlemler,
 • KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “temel gıda maddeleri” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya mahsup işlemleri,
 • Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi,
 • Uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi,
 • ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına ilişkin düzenlemeler,
 • Üreticiler Tarafından Yerli Tarım Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanole, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden yararlanmaları işlemleri.