Yeniden Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler

Kategori: Sirküler
Konu  : 537 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Yeniden Değerlemeye İlişkin Düzenlemeleri
Tarih  : 23.05.2022

14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sürekli ve geçici yeniden değerleme uygulamalarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğin amaç ve kapsamı şu şekilde ifade edildi:

(1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

  1. a) 31’inci maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine,

    b) 52’nci maddesiyle 213 sayılı Kanuna eklenen geçici 32 nci maddeyle de, 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme öncesinde, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine imkân sağlanmıştır.


(2) 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Kanuna eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32nci maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yeniden değerlemeye ilişkin bu önemli Tebliğin tamamını okumak için tıklayınız!