Sigorta Primlerine Tabi Olmayan Ödemeler Nelerdir?

MHR & Partners Akademi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca:

1. Ayni yardımlar,
2. Ölüm,
3. Doğum ve evlenme yardımları,
4. Görev yollukları,
5. Seyyar görev tazminatı,
6. Kıdem tazminatı,
7. İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,
8. Keşif ücreti,
9. İhbar ve kasa tazminatları
10. Sosyal güvenlik kurumunca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek;

a) Yemek,
b) Çocuk ve aile zamları,

11. İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışında;

1. Her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile
2. Ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler, prime esas kazanca tabi tutulacaktır. Ayrıca, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması, gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Yasanın uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.


4857 Sayılı İş Kanunu Sigorta Primleri Madde 61

Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.

 

Tags: