2023 Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Had ve Tutarları

MHR & Partners Akademi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, 30.12.2022 tarih 32059 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği’nde; 2023 yılında dikkate alınacak hadlere ilişkin yapılan belirlemeler ile bu hadlerin 2023 yılı ve sonraki yıllarda Bakanlık tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde artış olmaksızın uygulanacağına ilişkin açıklamalar yer almaktadır


37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin 3.maddesinin “Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır…” hükmü gereği 2022 hadleri 542 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğiyle 2022 yılı için yeniden değerleme oranı (%122,93) uygulanarak 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.


Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tam Tasdik Hizmeti

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre tasdik;

Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin YMM’lerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. 

Tasdike esas alınan denetleme ilke ve standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak, Bakanlıkça hazırlanan tebliğlerle belirlenir.”

En sade ifadesiyle “tam tasdik denetimi”, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin Yeminli Mali Müşavir (YMM) incelemesi ve raporuyla doğruluk ve uygunluğunun tasdikini ifade eder. (Tam tasdik konusu ile alakalı sitemizde daha öncesinde yayınlanan makalemiz; https://mhrpartner.com/tam-tasdik-denetimi-hizmeti/ )

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tam Tasdik Sözleşmesinin Sağlamış Olduğu Bazı Haklar

 

SIRA

HAKLAR VE AVANTAJLAR

YASAL DAYANAĞI

1

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan 2.600.000-TL Üzerindeki KDV İadelerini YMM Raporu ile Nakden Alabilme İmkanı (Süresinde Yapılmış Tasdik Sözleşmesi Yok İse VİR’ u İle Alınabilir)

46 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Tebliğ

2

1.300.000-TL Üzerindeki Diğer KDV İadelerini YMM Raporu ile Alabilme İmkanı

46 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Tebliğ

3

Özel Fatura ile Yapılan Satışlarda Tam Tasdik Sözleşmesi Olması Halinde 350.000-TL‘ye Kadar Nakit İade Alabilme İmkanı

46 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Tebliğ

4

İmalatçı İhracatçılarda Süresinde Tam Tasdik Yapmış Mükelleflerin Aylık Nakit İade Sınırı 10.000-TL yerine 100.000-TL Olarak Dikkate Alınır

41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği

5

Gelir/Kurumlar Vergisinden Kesinti Yoluyla Ödenmiş, Henüz Sonuçlanmamış Nakit İade Taleplerine De Uygulanmak Üzere;

Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Yapmış Mükelleflere 1.1.2023 Tarihinden İtibaren Üst Limit 1.515.000-TL. Olarak Uygulanır (Yeni Belirleme Yapılmadığından, Tebliğe Göre Yeniden Değerleme Oranında Artırıldığında)

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği İle 252 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklik

6

KDV İadelerinde İndirimli Teminat Uygulamasından (İTUS) Yararlanılabilmesi İçin Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Aranır (Diğer Şartlarla Birlikte)

1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği

7

Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi Olan Mükelleflerin Artırımlı Teminat Uygulamasında (ATU) %60 Teminattan Yararlanma İmkânı (Diğer Şartlarla Birlikte)

2 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği

8

Mal Teslimi/Hizmet İfalarına Yönelik Düzenlenen Faturaların Karşıt İncelemeleri YMM’ler Arası Bilgi İsteme / Teyit Yazıları ile Yapılabilme İmkânı

27,29 ve 45 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Genel Tebliğleri

 

 

Hizmetlerimizi Keşfedin

Yurt Dışında
Şirket Kurmak

Almanya, İngiltere, Hollanda,
Belçika'da şirketiniz olsun

Online Yurt Dışı
Yatırım Danışmanı

Küresel pazarların fırsatlarını
uzmanından öğrenin!

KDV İade
Hizmeti

10 yılda 200'den fazla müşteri ve
1000'den fazla iade raporu

Tam Tasdik
Denetimi

Tam tasdik denetimden daha ötesi
Risk odaklı vergi planlaması

Online Vergi
Danışmanı

Uzmanımız bir tık ilerinizde!
Vergisel avantajları keşfedin!

YMM Raporu İle Nakit Alınabilecek KDV İade Limitleri

YMM raporu ile, Tam Tasdik sözleşmesi yapılmadan istisna türleri itibariyle nakit alınabilecek iade tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

  • Bu tutarları aşan nakit iadeler için süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi aranmaktadır.
  • 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.


İstisna Türleri:

Madde 11/1-a : (Mal ve hizmet ihracatı)
Madde 11/1-c : (İhraç kayıtlı teslimler)
Madde 13/ a : Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimine İlişkin İstisna
Madde 13/d : Makine ve teçhizat teslimleri
Madde 14 : Transit Taşımacılık
Madde 15/b : Diplomatik istisna maddesi kapsamında

İstisna Türlerinin Yıllara Göre Tam Tasdik Sözleşmesi Olmaksızın Alınabilecek İade Sınırları:

İSTİSNA TÜRÜ

2021 YILI (TL)

2022YILI (TL)

*2023 YILI (TL)

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

930.000-TL

1.266.000-TL

1.300.000-TL

29/2

1.860.000-TL

2.533.000-TL

2.600.000-TL

11/1-b

(Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

244.000-TL

332.000-TL

350.000-TL

*2023 yılı Tabloda belirtilmiş olan tutarlar 46 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Genel Tebliği ile belirlenen tutar baz alınarak hazırlanmıştır


YMM Raporu İle Yapılabilecek Gelir/Kurumlar Vergisi Nakit İade Limitleri

 

 

Gelir / Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde

YMM Raporu İle Nakden İade Alınabilecek Üst Limitler

2022 ve ÖNCESİ YILLAR (TL)

*2023 YILI (TL)

6.10.2021 tarihinden önce 100.000-TL (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği değişikliğine paralel, 252 Seri No.lu GV Genel Tebliğine göre; henüz sonuçlanmamış iade taleplerine de uygulanmak üzere; 1.1.2023 tarihinden itibaren 1.515.000-TL.

(315 Seri No.lu Gelir V. Tebliği ile yapılan değişikliğe göre; 252 Seri No.lu GV Genel Tebliği kapsamında henüz sonuçlanmamış iadeler için önceki yıllara da uygulanmak üzere, 06.10.2021 Tarihinden İtibaren 500.000-TL, 1.1.2022 tarihinden itibaren 681.000-TL


*2023 yılı Tabloda belirtilmiş olan tutarlar 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutar baz alınarak hazırlanmıştır.

YMM Tarafından Yapılacak Karşıt İncelemelerde Üst Limitler

KDV İade süreci içesinde ilgili dönemlerde alımların belge bazında aşağıdaki tutarları aşması halinde karşıt inceleme yapılması gerekmektedir.

AÇIKLAMA

01.01.2021 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

01.01.2022 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

*01.01.2023 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

Bir Mükelleften Belge Bazında Alımların Bu Tutarı Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır

48.000-TL

65.000-TL

65.000-TL

Bir Mükelleften Bir Aylık Dönemde Yapılan Mal / Hizmet Alımları Toplamının Aşması Halinde Karşıt İnceleme Yapılır

142.000-TL

193.000-TL

195.000-TL

 

*2023 yılı Tabloda belirtilmiş olan tutarlar 46 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Genel Tebliği ile belirlenen tutar baz alınarak hazırlanmıştır


İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde Uygulanan Alt Limit

 “İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen tutarları aşan yüklenilen KDV’ler iade edilebilir.

AÇIKLAMA

2021 YILI (TL)

2022 YILI (TL)

2023 YILI (TL)

İade Yapılabilmesi İçin Aşılması Gereken Limit

18.900-TL

25.700-TL

57.300-TL

 

Tabloda belirtilmiş olan tutarlar 44 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile 2023 yılında indirim orana tabi işlemler için belirlenen tutar baz alınarak hazırlanmıştır.

2023 Yılında Uygulanacak Vergi Kanunlarında Yer Alan Bazı Sınırlar

AÇIKLAMA

SINIR TUTARI (TL)

YASAL DÜZENLEME

Amortismana tabi tutulmayacak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymetlere ilişkin sınır

4.400-TL

VUK Madde 313, VUK GT No:544

Fatura düzenleme alt sınırı

4.400-TL

VUK Madde 232, VUK GT No:544

Dava veya icra olmaksızın gider yazılabilecek şüpheli alacak sınırı

8.900-TL

VUK Madde 323, VUK GT No:544

Tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma ve bu tahsilat ve bu tahsilat ve ödemeleri aracı kurumlarca düzenlenen belgeler ile teşvik etmeleri zorunluluğuna ilişkin sınırı

7.000-TL

VUK GT NO:459

Ek mali tablo verilmesi sınırı

Aktif Toplamı:84.051.300-TL veya

Net Satışlar Toplamı:186.779.000-TL

VUK Madde 175 MSUGT No:10

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin giderleştirilebilecek aylık kira bedeli sınırı (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç)

17.000-TL

GVK Madde 40/1, GVK GT No:323

Binek otomobillerin iktisabına ilişkin giderleştirilebilecek ÖTV ve KDV toplamına ilişkin sınır (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç)

440.000-TL

GVK Madde 40/1, GVK GT No:323

Binek otomobillerde ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli üzerinden giderleştirilebilecek amortisman üst sınırı (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç)

500.000-TL

GVK Madde 40/7, GVK GT No:323

Binek otomobillerde ÖTV ve KDV tutarının maliyete dahil edilmesi veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ilk iktisapta giderleştirilebilecek amortisman sınırı (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç)

950.000-TL

GVK Madde 40/7, GVK GT No:323

KVK madde 5/1-e maddesinde yer alan istisna için YMM tasdik raporu sınırı

(Tam tasdik sözleşmesi düzenleyenler hariç)

663.000-TL

SMMM, YMM Tebliği No:46

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden iadesi limiti

1.518.000-TL

GVK GT No:315

Gayrimenkul konut kira tahsilat ve ödemelerin Banka ve PTT iadelerinin yapılma sınırı

500-TL

GVK GT No:268

Hizmet erbabına işverenlerce işyerinde yemek verilmemesi durumunda ücret istisnası uygulanması için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeli sınırı

110-TL

GVK Madde 23/8,GVK GT 323

Hizmet erbabınca taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda ücret istisnası uygulanması için çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli sınırı

56-TL

GVK Madde 23/10, GVK GT 323

Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan ve birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarına beyanname verme sınırı

150.000-TL

GVK Madde 86/1-c

Tevkifata ve istisna uygulamasına tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına beyanname verme sınırı

8.400-TL

GVK Madde 86/1-d, GVK GT No:323

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili sınır

57.300-TL

KDVK GT No:44

E-BÜLTEN

Yurt dışı yatırım ve vergi konulu içeriklerimizden haberdar olmak için kaydolun!Bizi takip edin, yeni yazılarımızdan haberdar olun!