Yurt Dışına Verilen Grafik Tasarım Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

MHR & Partners Akademi | Güncellenme Tarihi: 29 Aralık 2023

Dijitalleşme, baş döndürücü bir hızla hayatımızın her alanında mekan sınırını kaldırarak yer almaya devam etmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisinden sonra digitalleşme trendi ivmesini iyice artırmıştır. E-ticaret satışlarında muazzam artışlar yaşanmaktadır. Çevrim içi pazar yerlerinde alıcı ve satıcılar küresel ölçekte bir araya gelmektedir. Özellikle yurt dışında verilen grafik tasarım ve yazılım hizmetlerinde son yıllarda büyük artışlar kaydedilmektedir. Yurt dışında verilen grafik tasarım hizmetlerinde vergilendirmenin nasıl olacağı sorusu mükelleflerin en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bu yazımızda, İstanbul Vergi Dairesinin bir mükelleften gelen soruya özelge yayınlayarak verdiği cevap üzerinden yurt dışında verilen grafik tasarım hizmetlerinde vergilendirmenin nasıl olacağı hususuna açıklama getiriyoruz.

Konuyla İlgili Mevzuat


Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinde; ilim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatların gelir vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Ticari faaliyet emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca KDV kanununda tasarım ile alakalı olarak yurtiçinde verilecek hizmetlerde, Tevkifat kapsamında bir açıklama getirmiştir:

“Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.”

2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

Yurt Dışına Verilen Grafik Tasarım Hizmetlerinin Vergilendirilmesiyle İlgili Özelge


24.03.2022 Tarih, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı: E-62030549-120[89-2021/728]-325092 06/05/2021 tarihli ve 2017648 sayılı özelge yazısında yurt dışına verilen grafik tasarım hizmetlerinde vergi konusu ele alınmıştır. Buna göre;

Güzel sanatlar kavramı ile ilgili olarak güzel sanat eserlerinin tanımına ve hangi faaliyetlerin güzel sanat olarak nitelendirildiğine 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer verilmiştir.  Anılan Kanunun fikir ve sanat eserleri başlığının 4’üncü maddesine göre;

“Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;

Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi

Heykeller, kabartmalar ve oymalar,

Mimarlık eserleri,

El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,

Fotoğrafik eserler ve slaytlar,

Grafik eserler,

Karikatür eserleri

Her türlü tiplemelerdir.

Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez.”

hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde ise; 

“Bedii vasfı haiz olan; yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma kakma eserler, heykeller, kabartmalar, mimarlık eserleri, elişleri ve küçük sanat eserleri ve fotoğraf eserleri” güzel sanat eserleri olarak tanımlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; internet siteleri üzerinden grafik tasarımı, içerik satışı ve illüstrasyon çalışmaları yapan bir şirkete hizmet verdiğiniz, verdiğiniz hizmetten yurt dışında bulunan kişi ve kurumların faydalandığı ve ödemelerin de döviz olarak hesabınıza geldiği belirtilerek, tasarım hizmeti faaliyetinize ilişkin elde ettiğiniz kazancın Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendi kapsamında gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden indirim konusu yapılabilecekler sayılmış olup, söz konusu maddeye 6322 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen ve 15/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13 numaralı bendinde;

‘Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye`de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 80’i. Bu indirimden yararlanabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.”

yer verilmiştir.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

– “10.5.2.1. İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu” başlıklı bölümünde; ilgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olması gerektiği,

– “10.5.2.2. Hizmetin, Türkiye`den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması” başlıklı bölümünde; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye`de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi gerektiği, söz konusu hizmetlerin fiilen verilmesi gerektiği, bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

– “10.5.2.3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi” başlıklı bölümünde; yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerektiği,

– “10.5.2.4. Türkiye`den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması” başlıklı bölümünde; verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerektiği, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye`deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerektiği,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunun ve sistem kayıtlarının incelenmesinden; faaliyet konunuzun “Uzmanlaşmış Grafik Tasarımcılarının Faaliyetleri” olduğu ve ayrıca 18/5/2021 tarih ve 1660827853 benzer kodlu işe başlama yoklamasından, faaliyetinizin grafik tasarım faaliyetleri olduğunu beyan ettiğiniz anlaşılmış olup söz konusu faaliyetlerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında yer alması nedeniyle, bu faaliyetler nedeniyle elde ettiğiniz kazancınızın %80`inin gelir vergisi matrahınızın tespitinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Okuma Tavsiyesi

Yurt dışına grafik tasarım hizmeti vermek yazılım hizmeti vermek ile aynı vergilendirme esaslarına tabidir. Bu yüzden, “Uzaktan  Yurt Dışına Yazılım Hizmeti Vermenin Vergilendirmesi” konulu makalemizi de okumanızı öneririz. Bu makalede vergilendirme konusu tüm boyutlarıyla derinlemesine ele alınmaktadır.