İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Mahsuben KDV İade İçin Tam Tasdik Sözleşmesi Gerekir Mi?

MHR & Partners Akademi

Mükellefler indirimli orana tabi işlemlerden doğan mahsuben KDV iade talebinde tam tasdik sözleşmesinin gerekip gerekmediğini, gerektiği durumlarda bunun nasıl uygulanacağını merak etmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-07-46 16/01/2012 sayılı özelge ile buna cevap vermiştir. Söz konusu özelgeyi, içinde geçen tutarları 2022 yılına uyarlayarak güncel haliyle aşağıda bilginize sunuyoruz.

Güncel Tutarlara Uyarlanmış Söz Konusu Özelge

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olarak KDV iadesi sözleşmesi imzalandığı ancak tam tasdik sözleşmesi yapılmadığı, ilgili sözleşme kapsamında düzenleyeceğiniz KDV iadesi tasdik raporları için aylık ve yıllık olarak düzenlenecek KDV iadesi tasdik raporlarında mahsuben iadeye yönelik tam tasdik sözleşmesi ile ilgili üst sınırın bulunmadığının düşünüldüğü belirtilerek konu hakkında Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Yeminli mali müşavirlerce (YMM) süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna istinaden talep edecekleri indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde 31 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile öngörülen ve 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile de 2005 yılı için belirlenen ve yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 2022 yılı için aşağıdaki tabloda belirlenen azami limitin, ilgili yıl içerisindeki dönemlerin tamamını kapsamak üzere kümülatif ve yıllık uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen tam tasdik sınırı yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 2022 yılında uygulanacak tutarlar şu şekildedir:

Aşağıdaki hadlerden birinin aşılması halinde Tam Tasdik kapsamına girilir.

TAM TASDİK SINIRI

2018 YILI (TL)

2019 YILI (TL)

2020 YILI (TL)

2021 YILI (TL)

AKTİF TOPLAMI

9.913.000

12.151.000

13.258.000

18.057.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

19.819.000

24.294.000

26.507.000

36.102.000YMM Tam Tasdik yapılmadan iade alınabilecek tutarlar aşağıya çıkarılmıştır. Bu tutarları aşan iadeler için Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi olmalıdır. 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.

İSTİSNA TÜRÜ

2019 YILI (TL)

2020 YILI (TL)

2021 YILI (TL)

2022 YILI (TL)

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

695.000

852.000

930.000

1.266.000

29/2

1.391.000

1.705.000

1.860.000

2.533.000

 

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

 

183.000

224.000

244.000

 

332.000

 

 


Bu limit yılı içerisinde birden fazla vergilendirme dönemini kapsayacak şekilde yapılan iade taleplerinde birden fazla dönem için ayrı ayrı dikkate alınmayacak, iade talebi tek bir talep olarak kabul edilerek uygulanacaktır. Yılı içerisinde kısmen mahsup edilemeyen tutarların tamamının izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iadelerinde de aynı limit dikkate alınacaktır.

Bizi takip edin